”ECHO”

                                                                               OECUMENISCHE  ZANGGROEP

                                                                                        HEERHUGOWAARD

 

                              Nederlandse vertalingen van Carols:                                                        up_homepage

 

Adam lay ybounden

Angels’ Carol

Angel tidings

Angelus ad virginem

As with Gladness Men of Old

A virgin most pure

Away in a manger

Birthday carol

Candlelight Carol

Carol of the angels

Christmas Lullaby

Coventry Carol

Cradle Song

Ding dong! Merrily on high

Donkey Carol

Gabriel’s message

God rest you merry, gentlemen

Good king Wenceslas

Hark the herald angels sing

In the bleak midwinter

I saw three ships

It came upon a midnight clear         

Jesus child

Kings of orient

Nativity Carol

Noël Nouvelet

O come all ye faithful

O come, o come Emmanuel

Of the Father’s heart begotten

O Little One Sweet

O little town of Bethlehem

Once in royal Davids city

Quem Pastores

Sans day Carol

See amid the winter's snow

Sir Christèmas

Stille Nacht

Sunny Bank

Sussex Carol

The Cherry tree carol

The blessed son of God

The first Nowell

The holly and the ivy

The infant king

The Lord at first did Adam make

The three kings

There is no rose

Tomorrow shall be my dancing day

Torches

Unto us is born a son

Wexford carol

What child is this

What What Sweeter Music

While shepherds watched

Zither Carol


 

up_naarboven

 

Adam lay ybounden

 

Adam lay ybounden,

Bounden in a bond;

Fourthousand winter

Thought he not too long.

 

And all was for an apple,

An apple that he took,

As clerkes finden

Written in their book.

 

Ne had the apple taken been,

The apple taken been,

Ne had never our lady

Abeen heaven équeen.

 

Blessed be the time

That apple taken was,

Therefore we moun singen

Deo gracias, deo gracias.

Adam lag daar gebonden,

Gebonden aan een schuld;

Vierduizend winters

Vond hij niet te lang.

 

En dat alles om een appel,

Een appel die hij nam,

Zoals geleerden vinden

Geschreven in hun boek.

 

Als de appel niet genomen was,

De appel genomen was,

Zou onze vrouwe (Maria) nooit

Koningin van de hemel geweest zijn.

 

Gezegend is de tijd dat

Die appel genomen werd,

Daarom mogen we nu zingen

Dank aan God, dank aan God.

 

Dit Middelengelse danklied is gebaseerd op het idee van de "Felix Culpa" (gelukkige schuld)

die genoemd wordt in de Rooms Katholieke mis voor Goede Vrijdag. Als Adam niet uit genade

gevallen was, zou het menselijke ras niet bevlekt zijn met de erfzonde en zou Jezus niet

gekomen zijn om de wereld te bevrijden. Door Adam's zonde zou de mensheid tot een beter

begrip komen van God en zijn verlossende liefde door Jezus.

 

 

Angels’ Carol

 

Angels’ Carol

 

Have you heard the sound of the angel voices

ringing out so sweetly, ringing out so clear?

Have you seen the star shining out so brightly

as a sign from God that Christ the Lord is here?

Have you heard the news that they bring from heaven to the humble shepherds who have waited long?

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hear the angels sing their joyful song.

He is come in peace in the winter's stillness,

like a gentle snowfall in the gentle night;

He is come in joy, like the sun at morning,

filling all the world with radiance and with light.

He is come in love as the child of Mary;

In a simple stable we have seen his birth.

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hear the angels singing 'Peace on earth'.

He will bring new light to a world in darkness,

like a bright star shining in the skies above;

He will bring new hope to the waiting nations.

When he comes to reign in purity and love.

Let the earth rejoice at the Saviour's coming;

Let the heavens answer with the joyful morn:

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hear the angels singing, 'Christ is born'.

Kerstlied van de engelen

 

Heb je het geluid gehoord van de engelenstemmen

die zo zoet klinken, die zo helder klinken?

Heb je de ster zo helder zien schijnen

als een teken van God dat Christus de Heer hier is?

Heb je het nieuws gehoord dat ze uit de hemel brengen

aan de eenvoudige herders die zo lang gewacht hebben?

Gloria in exelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hoor de engelen hun vreugdevolle lied zingen.

 

Hij is in vrede gekomen in de stilte van de winter,

als een tedere sneeuwval in een zachte nacht;

Hij is in vreugde gekomen, zoals de zon in de morgen,

de hele wereld vullend met straling en met licht.

Hij is in liefde gekomen als het kind van Maria,

in een eenvoudige stal hebben wij zijn geboorte gezien.

Gloria in exelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hoor de engelen zingen ‘Vrede op aarde’.

 

Hij zal nieuw licht brengen aan een wereld in duisternis,

als een heldere ster in de hemel boven;

Hij zal nieuwe hoop brengen aan de wachtende naties

als hij komt regeren in zuiverheid en liefde.

laat de aarde zich verheugen over de komst van de redder;

Laat de hemelen antwoorden met de blijde morgen:

Gloria in exelsis Deo, Gloria in excelsis Deo!

Hoor de engelen zingen, ‘Christus is geboren’.

up_naarboven

 

Angel Tidings

 

Angel tidings

 

In all towns and villages both far and near,

Angel host bears tidings in strain full clear:

Joy come to ev'ry nation,

Joy to this generation

Christ is here; Christ is here.

 

Listen to the story of his wondrous birth;

How he came so long ago to us on earth;

Born of a virgin mother

Blessed above all other,

Born today, born today.

 

In a manger lying in poverty;

Peace he brings at Christmastide to you and me;

Tell of his birth that saved us,

Tell of the love he gave us,

Christ our Lord, Christ our Lord.

 

Sing than and be joyful on this Christmas night;

Follow with the wise-men the star so bright;

Lead you to his own glory,

Tell out the wondrous story:

Christ is born, Christ is born today.

Engelenbericht

 

In alle steden en dorpen zowel ver als dichtbij,

Engelenschaar brengt boodschappen in een zeer helder lied:

Vreugde kome tot elke natie,

Vreugde voor deze generatie

Christus is hier; Christus is hier.

 

Luister naar het verhaal van zijn wondere geboorte;

Hoe hij zo lang geleden naar ons op aarde kwam;

Geboren uit een maagdelijke moeder

Gezegend boven alle anderen,

Vandaag geboren, vandaag geboren.

 

In een kribbe liggend in armoede;

Vrede brengt hij met kerst aan jou en mij;

Vertel over zijn geboorte die ons redde,

Vertel over de liefde die hij ons gaf,

Christus onze Heer, Christus onze Heer.

 

Zing dan en wees vrolijk op deze kerstavond;

Volg met de wijzen de heldere ster;

Leid je naar zijn eigen glorie,

Vertel het wonderlijke verhaal verder:

Christus wordt geboren, Christus wordt vandaag geboren.

up_naarboven

          Angelus ad virginem

 

Angelus ad virginem
 Sub intrans in conclave,
 Virginis formidinem
 Demulcens, inquit, ‘Ave!
 Ave regina virginum;
 Caeli terraeque Dominum
 Concipies  Et paries intacta
 Salutem hominum;
 Tu porta caeli facta,
 Medela criminum’.

Quomodo conciperem
Quae virum non cognovi?
Qualiter infringerem
Quod firma mente vovi?’
Spiritus Sancti gratia
Perficiet haec omnia;
Ne timeas,
Sed gaudeas, Secura
Quod castimonia
Manebit in te pura Dei potentia’.

Ad haec virgo nobilis
Respondens inquit ei:
Ancilla sum humilis
Omnipotentis Dei.
Tibi caelesti nuntio,
Tanti secreti conscio,
Consentiens, Et cupiens videre
Factum quod audio;
Parata sum parere,
Dei consilio’.

Eia mater Domini,
Quae pacem redidisti
Angelis et homini,
Cum Christum genuisti;
Tuum exora filium
ut se nobis propitium
Exhibeat,
Et deleat peccata:
Praestans auxilium Vita frui beata
Post hoc exsilium.

De engel kwam de kamer

van de maagd binnen, waar zij alleen was.

Hij kalmeerde de vrees van de maagd

met een: ‘Wees gegroet!

Wees gegroet, Koningin der maagden!

U zult zwanger worden en

de Heer des Hemels en der Aarde baren,

onbevlekt, de redding der mensheid;

u bent tot de Poort naar de Hemel gemaakt,

de vergeving van onze zonden’.

 

‘Hoe kan ik in verwachting raken

terwijl ik geen omgang heb met een man?

Hoe kan ik de eed schenden

die ik bij mijn volle verstand heb gezworen?’

‘De genade van de Heilige Geest

zal dit alles volbrengen;

vrees  niet,

maar wees verheugd en veilig,

want kuisheid zal in je blijven,

pure kracht van God’.

 

De edele maagd antwoordde hem na deze

woorden het volgende:

‘Ik ben de nederige dienstmaagd

van de almachtige God.

Door uw hemelse boodschap

ben ik me zulke geheimen bewust geworden.

Ik stem er mee in en ik verlang ernaar

te zien gebeuren de dingen die ik hoor;

Ik ben klaar om Gods wil

te gehoorzamen’.

 

Kom nu, moeder van de Heer,

die vrede teruggegeven heeft

aan engelen en mensen,

toen U Christus baarde;

Bid uw Zoon

goed voor ons te zijn.

Laat Hem ons onze zonden zien

en ze wegwassen

en ons helpen een gelukkig leven te leven

na onze ballingschap.

up_naarboven

 

As with Gladness men of old

 

As with gladness men of old
did the guiding star behold,
as with joy they hailed its light,
leading onward, beaming bright,
so, most gracious God, may we
evermore be led to thee.

 

As with joyful steps they sped
to that lowly manger-bed,
there to bend the knee before
Him, whom heaven and earth adore,
so may we with willing feet
ever seek your
mercy seat.

 

As they offered gifts most rare
at that
manger rude and bare,
so may we with holy joy,
pure and free from sin’s alloy,
all our costliest treasures bring,
Christ, to thee, our heavenly King.

 

Holy Jesu, every day
keep us in the narrow way;
and when
mortal things are past,
bring our ransomed souls at last
where they need no star to guide,
where no clouds thy glory hide.

 

In that heav’nly country bright
need they no created light;
Thou its light, its joy, its crown,
Thou its sun which goes not down:
there forever may we sing
alleluias to our King!

 

 

Zoals mannen van vroeger met blijdschap

De leidende ster aanschouwden,

zoals zij met vreugde zijn licht begroetten,

dat hen leidde, helder stralend,

mogen wij zo, genadige God,

voor altijd naar U toe geleid worden.

 

Zoals zij met vreugdevolle stappen snelden

naar dat nederige kribbe-bed,

om daar te knielen voor

Hem, wie hemel en aarde aanbidden,

zo mogen wij, met gewillige voeten

altijd uw genadetroon zoeken.

 

Zoals zij zeldzame geschenken aanboden,

bij die kribbe, ruw en kaal,

zo mogen wij  met heilige vreugde,

zuiver, en niet met zonde vermengd,

al onze kostbaarste schatten brengen,

Christus, bij u, onze hemelse Koning.

 

Heilige Jezus, houd ons elke dag

op het Smalle Pad,

en als sterfelijke dingen voorbij zijn,

breng dan onze verloste zielen ten slotte

daar waar ze geen ster nodig hebben om te leiden,

waar geen wolken uw glorie verhullen.

 

In dat hemelse heldere land

hebben ze geen geschapen licht nodig;

Gij zijt haar licht, haar vreugde, haar kroon,

Gij haar zon die niet onder gaat:

daar mogen wij voor altijd zingen,

Halleluja’s voor onze Koning.

up_naarboven

A virgin most pure

 

A virgin most pure, as the prophets do tell,
Hath brought forth a Baby, as it hath befell,
To be our Redeemer from death, hell and sin,
Which Adam’s transgression had wrappèd us in.

Aye, and therefore be merry;

Rejoice and be you merry;

Set sorrow aside;
Christ Jesus our Savior was born at this tide.

 

In Bethlehem Jewry a city there was,
Where Joseph and Mary together did pass,
And there to be taxed, with many one more,
For Caesar commanded the same should be so.

Aye, and therefore etc.

 

But when they had entered the city so fair
A number of people so mighty was there,
That Joseph and Mary, whose substance was small,
Could find in the inn there no lodging at all.

Aye, and therefore etc.

 

Then they were constrained in a stable to lie,
Where horses and asses they used for to tie;
Their lodging so simple they took it no scorn,
But against the next morning our Savior was born.

Aye, and therefore etc.

 

The King of all kings to this world being brought,
Small store of fine linen to wrap him was sought;
And when she had swaddled her young son so sweet,
Within an ox-manger she laid Him to sleep.

Aye, and therefore etc.

 

Then God sent an angel from heaven so high,
To certain poor shepherds in fields where they lie,
And bade them no longer in sorrow to stay,
Because that our Savior was born on this day.

Aye, and therefore etc.

 

Then presently after, the shepherds did spy
A number of angels that stood in the sky;
They joyfully talkèd and sweetly did sing,
'To God be all glory, our heavenly King.'

Aye, and therefore etc.

Een zuiverste maagd heeft, zoals de profeten vertellen,

Een baby gebaard, zoals geschiedde,

Om onze verlosser te zijn van dood, hel en zonde,

Waar Adams overtreding ons in verwikkeld had.

Ja, en wees daarom vrolijk;

Verheug je en wees vrolijk;

Zet droefheid opzij;

Christus Jezus onze redder is geboren op dit feest.

 

Bethlehem  was een stad van het jodendom,

waar Jozef en Maria samen heengingen,

Om daar geteld te worden, met vele anderen,

Omdat de keizer had bevolen dat dit zou gebeuren.

Ja, en wees daarom vrolijk, enz.

 

Maar toen zij de mooie stad binnengegaan waren,

was daar zo'n ontzaglijk aantal mensen,

Dat Jozef en Maria, die van weinig betekenis waren,

In de herberg daar, helemaal geen onderdak konden vinden.

Ja, en wees daarom vrolijk;

 

Toen werden ze gedwongen om in een stal te liggen,

Waar ze meestal paarden en ezels vastbonden;

Hun zo eenvoudige onderdak vonden ze niet te minderwaardig,

Maar tegen de volgende morgen was onze Heiland geboren.

Ja, en wees daarom vrolijk;

 

De Koning van alle koningen ter wereld brengend,

werd een stukje fijn linnen gezocht om hem in te wikkelen;

En toen ze haar lieve jonge zoon omwikkeld had,

Legde ze hem in een voerbak voor ossen te slapen.

Ja, en wees daarom vrolijk;

 

Toen zond God een engel van de hemel zo hoog,

Naar zekere arme herders in de velden waar zij liggen,

En beval hen niet langer in droefenis te blijven,

Omdat op deze dag onze Heiland geboren werd.

Ja, en wees daarom vrolijk;

 

Toen, spoedig daarna, ontwaarden de herders

een veelheid aan engelen die aan de hemel stonden,

Ze spraken vrolijk en zongen lieflijk,

'Alle eer zij aan God, onze hemelse Koning'.

Ja, en wees daarom vrolijk;

up_naarboven

 

Away in a manger

 

Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the bright sky looked down where he lay,
The little Lord Jesus, asleep on the hay.

 

The cattle are lowing, the baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying he makes;
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky
And stay by my side until morning is nigh.

 

Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in thy tender care,
And fit us for Heaven to live with thee there
.

Weggestopt in een voerbak, geen wiegje als bed,

Legde de kleine Heer Jezus zijn lieve hoofd neer.

De sterren aan de heldere hemel keken neer op waar hij lag,

De kleine Heer Jezus, in slaap op het hooi.

 

Het vee loeit, de baby wordt wakker,

Maar de kleine Heer Jezus, hij huilt niet;

Ik hou van u, Heer Jezus! Kijk naar beneden uit de hemel

En blijf aan mijn zijde tot de morgen nabij is.

 

Wees dicht bij mij, Heer Jezus, ik vraag u om voor altijd

Dicht bij mij te blijven, en hou van mij, bid ik.

Zegen al de lieve kinderen in uw tedere zorg,

En bereid ons voor op de Hemel om daar met u te leven.

up_naarboven

 

Birthday Carol

Rejoice today with one accord, Alleluia,

This is the birthday of our Lord, Alleluia.

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

Shepherds abiding in the field, Alleluia,

To them Gods glory was reveal'd,  Alleluia.

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

And to the shepherds sore afraid, Alleluia,

An angel said, 'Be not dismayed', Alleluia

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

'Tidings of joy to you I bring', Alleluia

'Today is born the heav'nly King', Alleluia.

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

'And ye shall find in manger laid', Alleluia,

'The babe in swaddling clothes arrayed', Alleluia.

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

A host of angels filled the sky, Alleluia,

Thus singing praise to God on high, Alleluia

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

 

Now join we all the angelthrong, Alleluia,

And let our voices swell the song: Alleluia.

Gloria, Gloria in excelsis,

Gloria, Gloria Deo!

Verheug u vandaag eenstemmig, halleluja,

Dit is de geboortedag van onze Heer, halleluja.

Gloria, gloria in excelcis,

Gloria, gloria Deo!

 

Herders die in het veld verbleven, halleluja,

Aan hen werd Gods glorie geopenbaard, halleluja.

Gloria, enz.

 

 

En tegen de heel bange herders, halleluja,

Zei een engel, 'wees niet onthutst', halleluja.

Gloria, enz.

 

 

'Bericht van vreugde breng ik u', halleluja,

'Vandaag is de hemelse Koning geboren', halleluja.

Gloria, enz.

 

 

'En u zult vinden, liggend in een kribbe', halleluja,

'De baby, in doeken gehuld', halleluja.

Gloria enz.

 

 

 

Een menigte engelen vulde de hemel, halleluja,

aldus lof zingend tot God in den hoge, halleluja.

Gloria, enz.

 

 

Laten wij nu allen de engelenschaar bijvallen, halleluja,

En onze stemmen het lied laten aanzwellen: halleluja.

Gloria, enz.

up_naarboven

Candlelight Carol

 

Candlelight Carol

 

How do you capture the wind on the water?

How do you count all the stars in the sky?

How can you measure the love of a mother,

Or how can you write down a baby's first cry?

 

Candlelight, angel light, firelight and star-glow

Shine on his cradle till breaking of dawn.

Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Angels are singing; the Christ child is born.

 

Shepherds and wise men will kneel and adore him,

Seraphim round him their vigil will keep;

Nations proclaim him their Lord and their Saviour,

But Mary will hold him and sing him to sleep.

 

Candlelight, angel light, firelight and star-glow

Shine on his cradle till breaking of dawn.

Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Angels are singing; the Christ child is born.

 

Find him at Bethlehem laid in a manger:

Christ our Redeemer asleep in the hay

Godhead incarnate and hope of salvation:

A child with his mother that first Christmas Day.

 

Candlelight, angel light, firelight and star-glow

Shine on his cradle till breaking of dawn.

Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Angels are singing; the Christ child is born.

Kaarslicht lied

 

Hoe vang je de wind op het water?

Hoe tel je alle sterren aan de hemel?
Hoe meet je de liefde van een moeder,
Of hoe noteer je het eerste gehuil van een baby?

Kaarslicht, engelenlicht, vuurgloed en sterrengloed
Schijnen op zijn wieg tot het ochtendgloren.
Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Engelen zingen; het Christuskind is geboren.

Herders en wijzen zullen knielen en hem aanbidden,
Serafijnen om hem heen zullen hun wake houden;
Naties verkondigen hem als hun Heer en hun Verlosser,
Maar Maria zal hem vasthouden en hem in slaap zingen.

Kaarslicht, engelenlicht, vuurgloed en sterrengloed
Schijnen op zijn wieg tot het ochtendgloren.
Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Engelen zingen; het Christuskind is geboren.

Vind hem in Bethlehem in een kribbe gelegd:
Christus, onze Verlosser, slapend in het hooi
Godheid vleesgeworden en hoop op redding:
Een kind met zijn moeder die eerste kerstdag.

Kaarslicht, engelenlicht, vuurgloed en sterrengloed
Schijnen op zijn wieg tot het ochtendgloren.
Gloria, Gloria in excelsis Deo!

Engelen zingen; het Christuskind is geboren.

 

 

Carol of the angels

 

Carol of the Angels

 

In a wonder of light,

a single star appeared,

Upon a midnight clear

the earth was still.

 

Then the heavens rang out,

the testament to tell,

Emmanuel,

the prophecy fulfilled.

 

Alleluia, hear the angels sing,

Born today in Bethlehem a King.

Alleluia, He has come to dwell,

God with us, Emmanuel.

 

In a manger he slept,

and glory filled the place,

where God's redeeming grace

secured mankind.

 

And the message was heard,

Behold the Truth, the Word,

God has sent to earth

a love divine.

 

He has shattered the darkness,

He has promised the dawn.

Glory to God in the highest,

to earth peace now belongs.

 

Alleluia, hear the angels sing,

Born today in Bethlehem a King.

Alleluia, He has come to dwell,

God with us, Emmanuel.

Kerstlied van de engelen

 

In een wonder van licht,

verscheen een enkele ster,

op een heldere middernacht

was de aarde stil.

 

Toen klonk het luid uit de hemelen,

om het testament te vertellen,

Immanuël,

De profetie vervuld.

 

Halleluja, hoor de engelen zingen,

Vandaag is in Bethlehem een koning geboren.

Halleluja, Hij is gekomen om te wonen,

God met ons, Immanuël.

 

Hij sliep in een kribbe,

en glorie vervulde de plaats,

waar Gods verlossende genade

de mensheid beschermde.

 

En de boodschap werd gehoord,

Aanschouw de Waarheid, het Woord,

God heeft naar de aarde gezonden

een goddelijke liefde.

 

Hij heeft de duisternis verbrijzeld,

Hij heeft de dageraad beloofd.

Glorie tot God in den hoge,

aan de aarde behoort nu de vrede.

 

Halleluja, hoor de engelen zingen,

Vandaag is in Bethlehem een koning geboren.

Halleluja, Hij is gekomen om te wonen,

God bij ons, Immanuël.

up_naarboven

Christmas Lullaby

 

Clear in the darkness

a light shines in Bethlehem:

Angels are singing,

their sound fills the air.

Wise men have journeyed

to greet their Messiah;

But only a mother

and baby lie there.

 

'Ave Maria, ave Maria':

Hear the soft lullaby

the angel hosts sing.

'Ave Maria, ave Maria,

Maiden and mother of Jesus our King'.

 

Where are his courtiers,

and who are his people?

Why does he bear

neither sceptre nor crown?

Shepherds his courtiers,

the poor for his people,

With peace as his sceptre

and love for his crown.

 

'Ave Maria, ave Maria':

Hear the soft lullaby

the angel hosts sing.

'Ave Maria, ave Maria,

Maiden and mother of Jesus our King'.

 

What though your treasures

are not gold or incense?

Lay them before him

with hearts full of love.

Praise to the Christ child,

and praise to his mother

Who bore us a Saviour

by grace from above.

 

'Ave Maria, ave Maria':

Hear the soft lullaby

the angel hosts sing.

'Ave Maria, ave Maria,

Maiden and mother of Jesus our King'.

Helder in de duisternis

schijnt een licht in Bethlehem:

Engelen zingen,

hun geluid vult de lucht.

Wijze mannen hebben gereisd

om hun Messias te begroeten;

Maar daar liggen slechts

een moeder en een baby.

 

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria':

Hoor het zachte wiegenlied

dat de engelenscharen zingen.

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria',

Maagd en moeder van Jezus onze Koning.

 

Waar zijn zijn hovelingen,

en wie zijn zijn volk?

Waarom draagt hij

scepter noch kroon?

Herders zijn hovelingen,

de armen als zijn volk,

Met vrede als zijn scepter

en liefde als zijn kroon.

 

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria':

Hoor het zachte wiegenlied

dat de engelenscharen zingen.

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria',

Maagd en moeder van Jezus onze Koning.

 

Wat geeft het als jullie schatten

geen goud of wierook zijn?

Leg ze voor hem neer

met harten vol liefde.

Lof zij het Christuskind,

en lof zij zijn moeder

Die ons een Verlosser baarde

door genade van boven.

 

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria':

Hoor het zachte wiegenlied

dat de engelenscharen zingen.

'Wees gegroet Maria, wees gegroet Maria',

Maagd en moeder van Jezus onze Koning.

up_naarboven

 

Coventry Carol

 

Coventry Carol

 

Lully, lulla, thou little tiny child,

By by, lully lullay.

 

O sisters too, How may we do

For to preserve this day

This poor youngling, For whom we do sing,

By by, lully lullay?

 

Herod the king, In his raging,

Charged he hath this day

His men of might, In his own sight,

All young children to slay.

 

That woe is me, Poor child for thee!

And ever morn and day,

For thy parting Neither say nor sing

By by, lully lullay!

Lied uit Coventry

 

Lully, lulla, gij nietig klein kind,

Dag, dag, lully lullay.

 

O zusters, wat kunnen wij doen

Om op deze dag te beschermen

Deze arme jongeling waar wij voor zingen,

Dag, dag, lully lullay?

 

Herodes de koning in zijn woede,

Heeft vandaag bevolen

Aan zijn mannen van de macht om naar zijn eigen inzicht, alle jonge kinderen te vermoorden.

 

Wee mij, arm kind voor u!

En elke ochtend en dag,

Voor uw afscheid zeggen noch zingen wij

Dag dag, lully lullay!

 

Engelse melodie 1591, woorden toegeschreven aan Robert Croo, 1534.

Het is genoemd naar de stad Coventry, Engeland, waar de 15e eeuwse processie van de scheerders en kleermakers, Herodes’ slachting van de onschuldige kinderen uitbeeldde, verteld in dichtvorm.

up_naarboven

 

Cradle Song - Vlaams kerstlied

 

In Bethlehem, all in a stable

Lies a new-born infant mild.

By his side a virgin mother

Watches o'er the holy child.

Jesus, lying in the manger,

Comes to us on earth a stranger:

Lullaby! O little one sleep;

Angels round you watch will keep.

 

Saint Joseph stands beside the cradle,

Filled with wonder, awe and love.

See, the infant King lies sleeping,

Sent from God, from heav'n above.

Ox and ass before him kneeling,

Mary's love his sorrows healing;

Lullaby, o little one sleep;

Angels round you watch will keep.

 

Hosanna in the highest heaven,

Peace, good will to men on earth.

Seraphim on high in chorus,

Greet the Saviour's joyful birth.

Mary's voice in descant blending,

Joins the heav’nly song unending:

Lullaby, o little one sleep;

Angels round you watch will keep.

In Bethlehem, zomaar in een stal,

ligt een pasgeboren, onschuldig kind.

Een maagdelijke moeder aan zijn zijde,

waakt over het heilige kind.

Jezus, liggend in de kribbe,

komt tot ons, een vreemdeling op aarde;

Slaap kindje! O kleintje, slaap;

Engelen rondom jou zullen de wacht houden.

 

Sint Jozef staat naast de wieg,

vol verwondering, ontzag en liefde.

Kijk, de kind-Koning ligt te slapen,

door God gezonden vanuit de hemel boven.

Os en ezel knielend voor hem,

Maria's liefde zijn droefheid helend;

Slaap kindje; o kleintje, slaap;

Engelen rondom jou zullen de wacht houden.

 

Hosanna in de hoogste hemel,

Vrede, een welbehagen in mensen op aarde.

Serafijnen in den hoge begroeten in koor

de blijde geboorte van de Heiland.

Maria's stem zich mengend in de melodie,

Voegt zich bij het nooit eindigend hemelse lied:

Slaap kindje, o kleintje, slaap;

Engelen rondom jou zullen de wacht houden.

 

up_naarboven

 

Ding dong! Merrily on high

 

Ding dong! Merrily on high

in heav’n the bells are ringing

Ding dong! Verily the sky

is riv’n with angel singing

Gloria, Hosanna in excelsis!

Gloria, Hosanna in excelsis!

 

E’en so here below, below,

let steeple bells be swungen,

And io,io,io, by priest

and people sungen.

Gloria, Hosanna in excelsis!

Gloria, Hosanna in excelsis!

 

Pray you, dutifully prime

your matin chime, ye ringers

May you beautifully rime

your evetime song, ye singers

Gloria,  Hosanna in excelsis

Ding dong! De bellen rinkelen

vrolijk daarboven in de hemel

Ding dong! De lucht is opengespleten

door zingende engelen

Gloria, Hosanna in excelcis!

Gloria, Hosanna in excelcis!

 

Laat ook hier beneden

de torenklokken zwaaien,

En io, io, io, door priester

en volk gezongen worden.

Gloria, Hosanna in excelcis!

Gloria, Hosanna in excelcis!

 

Bereid uw ochtendgebeier alstublieft

plichtsgetrouw voor, gij klokkeluiders

Moge gij uw avondlied prachtig

laten rijmen, gij zangers

Gloria, Hosanna in excelcis!

up_naarboven

 

Donkey Carol

 

Donkey riding over the bumpy road,
Carry Mary, all with her heavy load;
Follow Joseph, leading you on your way
Until you find a stable, somewhere to rest and stay
Donkey riding over the bumpy road,
Carry Mary, all with her heavy load

Donkey watching over The Jesus Child,
See The Baby, all with his mother mild;
Hear the Angels singing their song on high:
Nowell, Nowell, Nowell' their caroling fills the sky.
Donkey watching over the Jesus child,
See the Baby, all with His mother mild;

Donkey resting all in a manger stall,
With the oxen worship the Lord of all.
Hush, he lies asleep on his bed of hay
While Mary sings so sweetly
Lulla, Lulla-lalay.’
Donkey resting all in a manger stall,
With the oxen worship The Lord of all

Donkey walking all at the break of day,

See, a new light shining with brightest ray.

Long the weary journey you soon must start,

But you will travel gladly; God will make brave your heart

Donkey walking all at the break of day,

See, a new light shining with brightest ray


Donkey skip for joy as you go your way;
Alleluia, Jesus Is born today.
Hark, the bells ring out with their message clear:
Rejoice and sing that
Christ our Savior divine is here.
Donkey skip for joy as you go your way;
Alleluia, Christ is born today.

Ezel, die over de hobbelige weg rijdt,

Draag Maria met haar zware last;

Volg Jozef, die jou op je weg leidt

Tot je een stal vindt, ergens om te rusten en te blijven

Ezel, die over de hobbelige weg rijdt,

Draag Maria, met haar zware last.

 

Ezel die waakt over het Jezuskind,

Zie de Baby, met zijn zachtaardige moeder!

Hoor de engelen hun liederen zingen in den hoge!

Nowell, Nowell, Nowell' Hun gezang vult de hemel!

Ezel die waakt over het Jezuskind,

Zie de Baby, met zijn zachtaardige moeder.

 

Ezel die uitrust in een voederplaats,

Aanbid samen met de ossen de Heer van allen.

St, hij ligt in slaap op zijn bed van hooi

Terwijl Maria zo zoetjes zingt

Lulla, Lulla-lalay.’

Ezel die uitrust in een voederplaats,

Aanbid samen met de ossen de Heer van allen.

 

Ezel die loopt bij het aanbreken van de dag,

Zie, een nieuw licht schijnt met de helderste straal.

Lang is de saaie reis die je spoedig moet beginnen,

Maar je zal vrolijk reizen; God zal je hart dapper maken

Ezel die loopt bij het aanbreken van de dag,

Zie, een nieuw licht schijnt met de helderste straal.

 

Ezel spring van vreugde als je je weg gaat!

Halleluja, Jezus is vandaag geboren!

Hoor, de bellen rinkelen hun heldere boodschap:

Wees blij en zing dat

Christus onze goddelijke redder hier is.

Ezel spring van vreugde als je je weg gaat!

Halleluja, Jezus is vandaag geboren!

up_naarboven

 

 

Gabriel’s Message

 

Gloria!

Gabriel’s Message

 

Gloria

The angel Gabriel from heaven came,

His wings as drifted snow, his eyes as flame;

'All hail,' said he, 'thou lowly maiden Mary,

Most highly favour'd lady,' Gloria!

 

'For known a blessed Mother thou shalt be,

All generations laud and honour thee,

Thy Son shall be Emmanuel, by seers foretold.

Most highly favour'd lady,' Gloria!

 

Then gentle Mary meekly bowed her head,

'To me be as it pleaseth God,' she said,

'My soul shall laud and magnify His Holy Name.'

Most highly favour'd lady, Gloria!

 

Of her, Emmanuel, the Christ, was born

In Bethlehem, all on a Christmas morn,

And Christian folk throughout the world will ever say:

'Most highly favour'd lady,' Gloria!

 

Gabriëls Boodschap

 

Gloria

De engel Gabriël kwam van de hemel,

Zijn vleugels als opgestoven sneeuw, zijn ogen als vlammen;

"Wees gegroet", zei hij, "gij nederige maagd Maria,

Meest bevoorrechte vrouw", Gloria!

 

“Want als gezegende moeder zult ge bekend staan,

Alle generaties loven en eren u,

Uw zoon zal Immanuël zijn,  zoals door profeten voorspeld.

Meest bevoorrechte vrouw", Gloria!

 

Toen boog de vriendelijke Maria nederig haar hoofd,

"Mij geschiede zoals het God behaagt", zei zij,

"Mijn ziel zal zijn heilige Naam loven en verheerlijken".

Meest bevoorrechte vrouw. Gloria!

 

Uit haar werd Immanuël, de Christus, geboren

In Bethlehem, al op een Kerstmorgen,

En Christenmensen op de hele wereld zullen altijd zeggen:

"Meest bevoorrechte vrouw, Gloria!"

up_naarboven

 

God rest you merry, gentlemen

 

God rest you merry, gentlemen,
Let nothing you dismay,
For Jesus Christ our Saviour
Was born upon this day,
To save us all from Satan's power
When we were gone astray:
O tidings of comfort and joy,
Comfort and joy,
O tidings of comfort and joy!

From God our heavenly Father
A blessed angel came,
And unto certain shepherds
Brought tiding of the same,
How that in Bethlehem was born
The Son of God by name:
O tidings of comfort and joy,
 

The shepherds at those tidings

Rejoiced much in mind,

And left their flocks a-feeding,

In tempest, storm and wind,

And went to Bethlehem straightway

This blessed babe to find:
O tidings of comfort and joy,

But when to Bethlehem they came,

Whereat the infant lay,

They found him in a manger,

Where oxen feed on hay;

His mother Mary kneeling,

Unto the Lord did pray:

O tidings of comfort and joy,

 

Now to the Lord sing praises,

All you within this place,

And with true love and brotherhood

Each other now embrace;

This holy tide of Christmas

All others doth deface:

O tidings of comfort and joy,

God laat u blij zijn, heren,

laat niets u ontmoedigen,

want Jezus Christus onze Redder

werd op deze dag geboren,

om ons van Satans macht te redden

als wij afdwaalden:

O boodschap van troost en vreugde,

Troost en vreugde,

O boodschap van troost en vreugde!

 

Van God onze hemelse Vader

kwam een gezegende engel,

en tegen zekere herders

brachten zij er een boodschap over,

hoe in Bethlehem geboren werd

de Zoon van God genaamd:

O boodschap van troost en vreugde,

 

Om die boodschap waren de herders

innerlijk zeer verheugd,

en lieten hun kuddes grazen,

in noodweer, storm en wind,

en gingen onmiddellijk naar Bethlehem

om deze gezegende baby te vinden:

O boodschap van troost en vreugde,

 

Maar toen ze in Bethlehem kwamen,

waar het kind lag,

vonden ze hem in een voerbak,

waar ossen hooi uit eten;

Zijn knielende moeder Maria,

bad tot God:

O boodschap van troost en vreugde,

 

Zingt nu lofliederen voor de Heer,

U allen in deze ruimte,

en met echte liefde en vriendschap,

omhels elkaar;

Deze heilige Kersttijd

overschaduwt alle andere:

O boodschap van troost en vreugde,

 

up_naarboven

Good king Wenceslas

 

Good king Wenceslas

 

Good King Wenceslas look'd out

On the feast of Stephen

When the snow lay round about,

Deep, end crisp, and even:

Brightly shone the moon that night,

Though the frost was cruel,

When a poor man came in sight,

Gath'ring winter fuel.

 

'Hither, page, and stand by me,

If thou know'st it, telling,

Yonder peasant, who is he?

Where and what his dwelling?'

'Sire, he lives a good league hence,

Underneath the mountain,

Right against the forest fence,

By Saint Agnes fountain.'

 

'Bring me flesh and bring me wine,

Bring me pine-logs hither:

Thou and I will see him dine,

When we bear them thither.'

Page and monarch, forth they went,

Forth they went together;

Through the rude wind's wild lament

And bitter was the weather.

 

'Sire, the night is darker now,

And the wind blows stronger;

Fails my heart, I know not how;

I can go no longer.'

'Mark my footsteps, good my page;

Tread thou in them boldly:

Thou shalt find the winter's rage

Freeze thy blood less coldly.'

 

In his master's steps he trod,

Where the snow lay dinted;

Heat was in the very sod

Which the Saint had printed.

Therefore, Christian men, be sure,

Wealth or rank possessing,-

Ye who now will bless the poor,-

Shall yourselves find blessing.

De goede koning Wenceslas

 

De goede koning Wenceslas keek uit

Op het feest van Stephanus*

Toen de sneeuw rondom lag,

Diep en knisperend en glad:

Helder scheen de maan die nacht,

Hoewel de vorst genadeloos was,

Toen een arme man in zicht kwam,

Die winterbrandstof verzamelde.

 

"Hier, schildknaap, en kom bij me staan,

Als je het weet, vertel het dan,

Gindse boer, wie is hij?

Waar en wat is zijn verblijfplaats?"

"Sire, hij woont een goede mijl hier vandaan,

Onder aan de berg,

Direct tegen de rand van het woud,

Bij de fontein van Sint Agnes."

 

"Breng me vlees en breng me wijn,

Breng me blokken dennenhout:

Gij en ik zullen hem zien dineren,

Als we ze daarheen dragen."

Schildknaap en vorst, voort gingen zij,

Samen gingen zij voort;

Door het wilde gejammer van de ruwe wind

En bitter was het weer.

 

"Sire, de nacht is donkerder nu,

En de wind waait sterker;

Faalt mijn hart, ik weet niet hoe;

Ik kan niet langer gaan."

"Let goed op mijn voetstappen, mijn knaap;

Stapt gij er dapper in:

Gij zult merken dat de woede van de winter

Uw bloed minder koud laat stollen."

 

In zijn meesters voetstappen stapte hij,

Waar de sneeuw ingedeukt was;

Warmte zat in juist die zoden

Waarop de Heilige een afdruk had gemaakt.

Daarom, Christen mensen, weest zeker,

Of ge weelde of status bezit,-

Gij die nu de armen wilt zegenen,-

Zal zelf zegen ondervinden.

 

* 26 december

up_naarboven

 

Hark the herald angels sing

 

Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King;
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies;
With th’angelic host proclaim,
“Christ is born in Bethlehem!”

Refrain

Hark! the herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”

Christ, by highest heav’n adored;
Christ the everlasting Lord;
Late in time, behold him come,
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see;
Hail th’incarnate Deity,
Pleased as man with man to dwell,
Jesus our Emmanuel.

Refrain

Hail the heav’nborn Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all He brings,
Risen with healing in His wings;
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die.
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.

Refrain

Hoor! De engelenbodes zingen,

"Eer aan de pasgeboren Koning;

Vrede op aarde en milde genade,

God en zondaars verzoend!"

Al gij naties, sta vreugdevol op,

Voeg u bij de triomf van de hemelen;

Verklaar met de engelenschaar,

"Christus is geboren in Bethlehem!"

Refrein

Hoor! De engelenbodes zingen,

"Glorie aan de pasgeboren Koning!"

 

Christus, door de hoogste hemel aanbeden;

Christus de eeuwigdurende Heer;

Laat in de tijd, zie hem komen,

Nakomeling uit de schoot van een maagd.

Zie de in vlees verhulde Goddelijkheid;

Begroet de vleesgeworden Godheid,

Die verkoos om als mens onder mensen te wonen,

Jezus onze Immanuel.

Refrein

 

Begroet de hemelse Prins van de Vrede!

Begroet de Zoon der Gerechtigheid!

Licht en leven brengt Hij aan allen,

Opgestaan met genezing achter de hand.

Goedaardig legt hij zijn eer opzij,

Geboren, mag die man niet meer sterven.

Geboren om de zonen der aarde te verheffen,

Geboren om hen wedergeboorte te geven.

Refrein

 

up_naarboven

 

In the bleak midwinter

 

In the bleak midwinter

Frosty wind made moan,

Earth stood hard as iron,

Water like a stone;

Snow on snow,

Snow on snow,

In the bleak midwinter,

Long ago.

 

Our God, heav'n cannot hold him

Nor the earth sustain;

Heav'n and earth shall flee away

When he comes to reign:

In the bleak midwinter

A stable place sufficed

The Lord God Almighty

Jesus Christ.

 

Enough for him, whom cherubim

Worship night and day,

A breastful of milk,

And a mangerful of hay;

Enough for him, whom angels

Fall down before,

The ox and ass and camel

Which adore.

 

Angels and archangels

May have gathered there,

Cherubim and seraphim

Thronged the air:

But only his mother

In her maiden bliss

Worshipped the beloved

With a kiss.

 

What can I give him,

Poor as I am?

If  I were a shepherd

I would bring a lamb;

If I were a wise man

I would do my part;

Yet what I can I give him

Give my heart.

In de gure midwinter

Kreunde de ijzige wind,

De aarde was hard als ijzer,

Water als een steen;

Sneeuw op sneeuw,

Sneeuw op sneeuw,

In de gure midwinter,

Lang geleden.

 

Onze God, de hemel kan hem niet tegenhouden

Noch kan de aarde volharden;

Hemel en aarde zullen wegvluchten

Als hij komt heersen:

In de gure midwinter

Voldeed een plaats in de stal

De Here God Almachtig

Jezus Christus.

 

Genoeg voor hem, die cherubijnen

Dag en nacht aanbidden,

Een borst vol met melk,

Een kribbe vol hooi,

Genoeg voor hem, waar de engelen

Voor neervallen,

Wie de os en ezel en kameel

vereren.

 

Engelen en aartsengelen

Kunnen daar bijeengekomen zijn,

Cherubijnen en serafijnen

Verdrongen elkaar in de lucht:

Maar alleen zijn moeder

In haar maagdelijke gelukzaligheid

Aanbad de geliefde

Met een kus.

 

Wat kan ik hem geven,

Arm als ik ben?

Als ik een herder was

Zou ik een lam brengen;

Als ik een wijs man was

Zou ik mijn bijdrage leveren;

Toch, geef ik hem wat ik kan

Ik geef mijn hart.

up_naarboven

 

I saw three ships

 

I saw three ships come sailing in,
On Christmas Day, on Christmas Day
I saw three ships come sailing in
On Christmas Day in the morning

And what was in those ships all three?
On Christmas Day, etc.

Our Saviour, Christ, and his lady,
On Christmas Day, etc.

Pray, whither sailed those ships all three?
On Christmas day, etc.

O, they sailed into Bethlehem,
On Christmas Day, etc.

And all the bells on earth shall ring,
On Christmas Day, etc.

And all the angels in heav’n shall sing,
On Christmas Day, etc.

And all the souls on earth shall sing,
On Christmas Day, etc.

Then let us all rejoice amain!
On Christmas Day, etc.

Ik zag drie schepen binnen komen zeilen,

Op eerste kerstdag, op eerste kerstdag,

Ik zag drie schepen binnen komen zeilen,

Op eerste kerstdag in de morgen.

 

En wat was er in die drie schepen?

Op eerste kerstdag, enz.

 

Onze Redder, Christus en zijn vrouwe,

Op eerste kerstdag, enz.

 

Mag ik vragen waarheen die drie schepen voeren?

Op eerste kerstdag, enz.

 

O, ze voeren Bethlehem binnen,

Op eerste kerstdag, enz.

 

En alle klokken op aarde zullen luiden,

Op eerste kerstdag, enz.

 

En alle engelen in de hemel zullen zingen,

Op eerste kerstdag, enz.

 

En alle zielen op aarde zullen zingen,

Op eerste kerstdag, enz.

 

Laten we ons dan allen buitengewoon verheugen!

Op eerste kerstdag, enz.

up_naarboven

 

It came upon a midnight clear

 

It came upon the midnight clear,

that glorious song of old,

From angels bending near the earth

to touch their harps of gold;

'Peace on the earth, good will to men,

from heav'n's all gracious King!'

The world in solemn stillness lay

to hear the angels sing.

 

Still through the cloven skies they come,

with peaceful wings unfurled;

And still their heav'nly music floats

o'er all the weary world;

Above its sad and lowly plains

they bend on hov'ring wing;

And ever o'er its Babel sounds

the blessed angels sing.

 

Yet with the woes of sin and strife

the world has suffered long;

Beneath the angel strain have rolled

two thousand years of wrong;

And man, at war with man, hears not

the love song which they bring:

O hush the noise, ye men of strife,

and hear the angels sing!

 

For lo! the days are hastening on,

by prophet bards foretold,

When, with the ever circling years

comes round the age of gold:

When peace shall over all the earth

its ancient splendour fling,

And the whole world send back the song

which now the angels sing.

Het kwam op de heldere middernacht,

dat glorieuze lied van weleer,

Van engelen die bij de aarde afbuigen

om hun gouden harpen aan te slaan;

'Vrede op aarde, welbehagen in mensen,

van de zeer genadige Koning der hemelen!'

De wereld lag in plechtige stilte

om de engelen te horen zingen.

 

Nog steeds komen zij door de opengespleten hemel,

met uitgespreide vredige vleugels;

En nog steeds zweeft hun hemelse muziek

over de hele vermoeide wereld;

Boven zijn droevige en nederige vlaktes

draaien zij op fladderende vleugels;

En boven de Babylonische geluiden

zingen altijd de gezegende engelen.

 

Toch, met de ellende van zonde en strijd,

heeft de wereld lang geleden;

Beneden de inspanning van de engelen

zijn tweeduizend jaar van kwaad voortgerold.

En de mens, in oorlog met mensen, hoort

het liefdeslied niet dat zij brengen:

O stop het lawaai, jullie mensen van strijd,

en hoor de engelen zingen!

 

Want ziet! de dagen snellen voorbij,

door profeten voorspeld,

Als, met de steeds doordraaiende jaren

het gouden tijdperk aanbreekt:

Als vrede over de hele aarde

zijn oude glans zal werpen,

En de hele wereld het lied zal weerkaatsen

dat de engelen nu zingen.

up_naarboven

 

Jesus child

 

Jesus Child

 

1:

Have you heard the story that they’re telling ‘bout

Bethlehem,

Have you heard the story of the Jezus child?

How he came from heaven and was born in a manger bed?

Mary was his virgin mother pure and mild.

Refrain

Sing alleluia brothers, sing alleluia sisters,

Worship the Jezus child and praise his mother mild.

‘Glory to God on high’ the angel hosts above are

singing:

Listen to the story of the Jezus child.

 

2

Have you heard the story of the poor humble

shepherd men,

Sitting on the hillside with their flocks at night?

Suddenly the angel tells them: ‘Hurry to Bethlehem;

Go and find the Jezus child, the world’s new light.’

Refrain

 

3

Jezus child, lying at Bethlehem,

Sleeping safe at Mary’s knee,

Save my soul and bring me to paradise,

Let me join the angels singing glory to thee.

Refrain

 

4

Have you heard the story of the kings from the orient,

Following the star that’s shining over his head?

Offering their precious gifts of gold, myrrh and

frankincense,

Kneeling with the ox and ass before his bed?

Refrain

 

5

Brothers, let us celebrate the birth of the Jezus child,

Sisters, come and welcome him, the newborn King;

Praise the Lord who sent him down from heaven at

Christmas time;

Young and old and rich and poor, his praises sing.

Refrain

Jezus-kind

 

1:

Heb je het verhaal gehoord dat ze vertellen over

Bethlehem,

Heb je het verhaal van het Jezus-kind gehoord?

Hoe hij van de hemel kwam en geboren werd in een krib als bed?

Maria was zijn maagdelijke moeder, kuis en zacht.

Refrein

Zingt halleluja broeders; zingt halleluja zusters,

Aanbidt het Jezus kind en looft zijn zachtaardige moeder.

“Glorie tot God in den hoge” zingen de engel-scharen

boven:

Luister naar het verhaal van het Jezus-kind.

 

2

Heb je het verhaal gehoord van de arme nederige

herders,

die ’s nachts in het heuvelland zaten met hun kudden?

Plotseling vertelt de engel hen:”Haast u naar Bethlehem;

Ga en vindt het Jezus-kind, het nieuwe licht der wereld.

Refrein

 

3

Jezus-kind, liggend in Bethlehem,

Veilig slapend op Maria’s knie,

Red mijn ziel en breng mij naar het paradijs,

Laat mij aansluiten bij de engelen, u glorie toezingend.

Refrein

 

4

Heb je het verhaal gehoord van de koningen uit het oosten,

Die de ster volgden die boven zijn hoofd scheen?

Die hun kostbare gaven aanboden: goud, mirre en

wierook,

Die met de os en de ezel voor zijn bed knielden?

Refrein

 

5

Broeders laat ons de geboorte van het Jezus-kind vieren,

Zusters, komt en verwelkomt hem, de pasgeboren Koning,

Looft de Heer die hem met kerstmis uit de hemel naar beneden

heeft gezonden;

Jong en oud en rijk en arm, zinge zijn lof.

Refrein

up_naarboven

 

Kings of orient

 

Kings of orient

 

1.

We three kings of Orient are;

Bearing gifts we traverse afar

Field and fountain,

moor and mountain,

Following yonder star:

 

Refrain:

O star of wonder star of night,

Star with royal beauty bright,

Westward leading, still proceeding,

Guide us to thy perfect light.

 

2. (Melchior)

Born a king on Bethlehem plain,

Gold I bring, to crown him again

King for ever, ceasing never,

Over us all to reign:

Refrain

 

3. (Caspar)

Frankincense to offer have I;

Incense owns a deity nigh:

Prayer and praising, all men raising,

Worship him, God most high:

Refrain

 

4. (Balthazar)

Myrrh is mine; its bitter perfume

Breathes a life of gathering gloom;

Sorrowing, sighing, bleeding, dying,

Sealed in a stone-cold tomb:

Refrain

 

5. (All)

Glorious now behold him arise,

King and God and sacrifice!

Heav'n sings alleluya,

Alleluya the earth replies:

Refrain

Koningen uit het  oosten

 

1.

Wij zijn drie koningen uit het Oosten;

Geschenken dragend trekken wij ver weg door

Veld en bron,

Moeras en berg,

Terwijl we gindse ster volgen:

 

Refrein:

O wondere ster, ster van de nacht,

Ster met schitterende koninklijke schoonheid,

Naar het westen leidend, rustig doorgaand,

Leid ons naar het volmaakte licht.

 

2. (Melchior)

Een koning geboren op de vlakte van Bethlehem,

Ik breng goud om hem weer te kronen,

Koning voor altijd, die nooit stopt,

Met over ons allemaal te regeren.

Refrein

 

3. (Caspar)

Ik heb wierook te offeren;

Wierook bezit bijna goddelijkheid:

Gebed en lofprijzing, iedereen heft aan,

Aanbid hem, God de allerhoogste:

Refrein

 

4. (Balthazar)

Mirre is van mij; zijn bittere geur

Duidt op een leven waarin somberheid samenkomt;

Treurend, zuchtend, bloedend, stervend,

Opgesloten in een steenkoud graf:

Refrein

 

5. (Allen)

Zie hem nu glorieus opstaan,

Koning en God en slachtoffer!

De hemel zingt halleluja,

Halleluja antwoordt de aarde:

Refrein

up_naarboven

 

Nativity Carol

 

Nativity Carol 

 

 

Born in a stable so bare,

Born so long ago;

Born 'neath light of star

He who loved us so.

 

Refrain: 

Far away silent he lay,

Born today, your homage pay,

For Christ is born for aye,

Born on Christmas Day. 

 

Cradled by mother so fair, 

Tender her lullaby;

Over her son so dear 

Angel hosts fill the sky.

Refrain.

 

Wise men from distant far land, 

Shepherds from starry hills 

worship this babe so rare,

Hearts with his warmth he fills.

Refrain.

 

Love in that stable was born 

Into our hearts to flow;

Innocent dreaming babe,

Make me thy love to know.

Refrain.

Geboorte Lied

 

 

Geboren in een stal zo kaal,

Zo lang geleden geboren;

Geboren onder sterrenlicht

Hij die ons zo liefhad.

 

Refrein:

Ver weg lag hij stil,

Vandaag geboren, breng je hulde,

Want Christus is geboren voor eeuwig,

Geboren op eerste Kerstdag.

 

In de wieg gelegd door een moeder zo schoon,

Teder haar wiegelied;

Boven haar zoon zo lief

Vullen engelen scharen de hemel.

Refrein.

 

Wijze mannen uit een ver, ver land,

Herders uit heuvels onder de sterren

Aanbidden deze zo zeldzame baby,

Hij vult harten met zijn warmte.

Refrein.

 

Liefde werd in die stal geboren

Om in onze harten te vloeien;

Onschuldige dromende baby,

Laat mij uw liefde kennen.

Refrein.

up_naarboven

Noël nouvelet

 

Noël nouvelet, Noël chantons ici.
Dévotes gens, crions à Dieu merci!
Chantons Noël, pour le roi nouvelet.
Noël nouvelet. Noël chantons ici.

 

L'ange disait: "Pasteurs, partez d'ici
L'âme en repos et le coeur réjoui;
En Bethléem trouverez l'agnelet.
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

 

En Bethléem, étant tous réunis,

Trouvent l'enfant, Joseph, Marie aussi.
La crèche était au lieu d'un bercelet,
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

 

Bientôt les rois, par l'étoile éclaircis
De l'Orient dont ils étaient sortis
A Bethléem vinrent un matinet
Noël nouvelet, Noël chantons ici

 

Voici mon Dieu, mon Sauveur Jésus Christ,
Par qui sera le prodige accompli
De nous sauver par son sang vermeillet!
Noël nouvelet, Noël chantons ici
Noël nouvelet, Noël chantons ici.

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

Vrome lieden, laten wij God onze dank toeroepen

Laten wij een kerstlied zingen, voor de nieuwe koning

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

 

De engel zei:”Herders vertrek van hier

Met rust in je ziel en een blij hart;

In Bethlehem zullen jullie het lammetje vinden”.

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

 

Allen in Bethlehem weer bijeen,

Vinden zij het kind, Jozef en ook Maria.

De kribbe was er in plaats van een wieg,

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

 

Weldra kwamen de koningen, door de verlichte ster

Uit het oosten waarvandaan ze  vertrokken waren

Op een ochtend naar Bethlehem.

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

 

Hier is mijn Heer, mijn Redder Jezus Christus,

Door wie het wonder voltrokken zal zijn,

Ons te redden door zijn rode bloed!

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

Nieuw kerstlied, laten we hier een kerstlied zingen.

up_naarboven

 

O come all ye faithful

 

O come, all ye faithful,

Joyful and triumphant,

O come ye, o come ye to Bethlehem;

Come and behold him

Born the King of Angels:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

God of God

Light of Light,

Lo! He abhors not the Virgin's womb;

Very God, Begotten, not created:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

See how the shepherds,

Summoned to his cradle,

Leaving their flocks, draw nigh with lowly fear;

We too will thither

Bend our joyful footsteps:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

Lo! Star-led chieftains,

Magi, Christ adoring,

Offer him incense, gold and myrrh;

We to the Christ Child

Bring our heart's oblations:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

Child, for us sinners

Poor and in the manger,

Fain we embrace thee, with awe and love;

Who would not love thee,

Loving us so dearly?

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

Sing, choirs of angels,

Sing in exultation,

Sing, all ye citizens of heav'n above;

Glory to God in the highest:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

 

Yea, Lord, we greet thee,

Born this happy morning,

Jesu, to thee be glory giv'n;

Word of the Father, now in flesh appearing:

O come, let us adore him, Christ the Lord.

O komt, allen gij gelovigen,

Blij en triomfantelijk,

O komt gij, o komt gij naar Bethlehem;

Komt en aanschouwt hem

Geboren de Koning der Engelen:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

God uit God,

Licht uit Licht,

Ziet! Hij verafschuwt de schoot van de Maagd niet;

Echte God, Geboren, niet geschapen:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

Ziet hoe de herders,

Bij zijn kribbe ontboden,

Hun kudden achterlatend, nederig bevreesd naderen;

Ook wij zullen daarheen

Onze blijde schreden richten:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

Ziet! Opperhoofden, door een ster geleid,

Magiërs, die Christus aanbidden,

Offeren hem wierook, goud en mirre;

Wij brengen het Christus Kind

De offeranden van ons hart:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

Kind, voor ons zondaars

Arm en in de kribbe,

Graag omhelzen wij u, met ontzag en liefde;

Wie zou u niet liefhebben,

Die ons zo innig lief heeft?

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

Zingt, engelen koren,

Zingt in verrukking,

Zingt, al gij burgers van de hemel boven;

Glorie tot God in den hoge:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

 

Ja, Heer, wij begroeten u,

Geboren op deze gelukkige morgen,

Jezus, aan u zij de glorie gegeven;

Woord van de Vader, nu in vlees verschijnend:

O komt, laten wij hem aanbidden, Christus de Heer.

up_naarboven

 

O come, o come Emmanuel

 

O come, O come, Emmanuel!

Redeem thy captive Israel,

That into exile drear is gone

Far from the face of God's dear Son.

 

Rejoice! Rejoice!

Emmanuel Shall come to thee, O Israel.

 

O come thou Branch of Jesse!

Draw the quarry from the lion's claw;

From the dread caverns of the grave,

From nether hell, thy people save.

 

Rejoice! Rejoice!

Emmanuel Shall come to thee, O Israel.

 

O come, O come, thou Day-spring bright!

Pour on our souls thy healing light;

Dispel the long night's ling’ring gloom,

And pierce the shadows of the tomb.

 

Rejoice! Rejoice!

Emmanuel Shall come to thee, O Israel.

 

O come, thou Lord of David's Key!

The royal door fling wide and free;

Safequard for us the heav'nward road,

And bar the way to death's abode.

 

Rejoice! Rejoice!

Emmanuel Shall come to thee, O Israel.

 

O come, O come, Adonai,

Who in thy glorious majesty

From that high mountain clothed with awe

Gavest thy folk the elder law.

 

Rejoice! Rejoice!

Emmanuel Shall come to thee, O Israel.

O kom, O kom Immanuël!

Verlos uw gevangen Israël,

Dat in treurige ballingschap is gegaan

ver van het aangezicht van God's lieve zoon.

 

Verheug u! Verheug u!

Immanuël zal tot u komen, o Israël!

 

O kom, Gij afstammeling van Isai!

Trek de prooi weg van de leeuwenklauw;

Uit de gevreesde spelonken van het graf,

Verlos uw volk van de hel beneden.

 

Verheug u! Verheug u!

Immanuël zal tot u komen, o Israël!

 

O kom, o kom Gij heldere Dageraad!

Stort Uw helende licht op onze zielen;

Verdrijf de slepende somberheid van de lange nacht,

En doorbreek de schaduwen van het graf.

 

Verheug u! Verheug u!

Immanuël zal tot u komen, o Israël!

 

O kom, Gij Heer van Davids afstamming!

Gooi de koninklijke deur  wijd en vrij open;

Beveilig voor ons de weg hemelwaarts,

En versper de weg naar het rijk van de dood.

 

Verheug u! Verheug u!

Immanuël zal tot u komen, o Israël!

 

O kom, o kom, Adonai (Hebr.: mijn Heer),

Die in Uw heerlijke majesteit

Van die hoge berg, bekleed met ontzag

Uw volk de oudste wet gaf.

 

Verheug u! Verheug u!

Immanuël zal tot u komen, o Israël!

up_naarboven

 

Of the father's heart begotten

 

Of the father's heart begotten

Ere the world from chaos rose,

He is Alpha: from that Fountain

All that is and has been flows;

He is Omega, of all things

Yet to come the mystic Close,

Evermore and evermore.

 

By his word was all created;

He commanded and 't was done;

Earth and sky and boundless ocean,

Universe of three in one,

All that sees the moon's soft radiance,

All that breathes beneath the sun,

Evermore and evermore.

 

He assumed this mortal body,

Frail and feeble, doomed to die

That the race from dust created

Might not perish utterly,

Which the dreadful Law had sentenced

In the depth of hell to lie,

Evermore and evermore.

 

O how blest that wondrous birthday,

When the Maid the curse retrieved,

Brought to birth mankind's salvation,

By the Holy Ghost conceived;

And the Babe, the world's Redeemer,

In her loving arms received,

Evermore and evermore.

 

This is He, whom seer and sybil

Sang in ages long gone by;

This is he of old revealed

In the page of prophecy;

Lo! He comes, the promised Saviour;

Let the world his praises cry!

Evermore and evermore.

 

Sing, ye heights of heav'n, his praises;

Angels and archangels, sing!

Wheresoe'er ye be, ye faithful,

Let your joyous anthems ring,

Ev'ry tongue his name confessing,

Countless voices answering,

Evermore and evermore.

Uit het vaderhart voortgebracht

Eer de wereld uit chaos verrees,

Hij is Alfa: uit die Fontein vloeit

Alles wat is en geweest is;

Hij is Omega, van alle dingen

Die nog komen het verborgen Einde,

Voor eeuwig en eeuwig.

 

Door zijn woord werd alles geschapen;

Hij gebood en 't werd gedaan;

Aarde en hemel en grenzeloze oceaan,

Wereld van drie in één,

Alles dat het zachte schijnsel van de maan ziet, Alles dat ademt onder de zon,

Voor eeuwig en eeuwig.

 

Hij nam dit sterfelijke lichaam aan,

Broos en zwak, gedoemd om te sterven

Zodat het uit stof geschapen ras

Niet uiteindelijk zou vergaan,

Dat het vreselijke Gerecht had veroordeeld

Om in de diepte van de hel te liggen,

Voor eeuwig en eeuwig.

 

O hoe gezegend die wondere verjaardag,

Toen de Maagd de vloek ongedaan maakte,

De redding van de mensheid baarde,

Door de Heilige Geest zwanger geworden;

En de Baby, de Verlosser van de wereld,

In haar liefhebbende armen ontving,

Voor eeuwig en eeuwig.

 

Dit is Hij, over wie ziener en profetes

Zongen in lang voorbije eeuwen;

Dit is hij in de oudheid geopenbaard

Op de bladzijden der profetieën;

Zie! Hij komt, de beloofde Redder;

Laat de wereld zijn lof uitroepen!

Voor eeuwig en eeuwig.

 

Zingt, gij hoogte van de hemel, zijn lof;

Engelen en aartsengelen, zingt!

Waar ge ook bent, gij gelovige,

Laat uw blijde lofzangen klinken,

Elke tong zijn naam belijdend,

Talloze stemmen antwoordend,

Voor eeuwig en eeuwig.

up_naarboven

 

O Little One Sweet

 

O little one sweet,
O little one mild,
Thy Father's purpose thou hast fulfilled;
Thou cam'st from heav'n to mortal ken,
Equal to be with us poor men,
O little one sweet,
O little one mild.


O little one sweet,
O little one mild,
With joy thou hast the whole world filled;
Thou camest here from heav'n's domain,
To bring men comfort in their pain,
O little one sweet,
O little one mild.

O little one sweet,
O little one mild,
In thee Love's beauties are all distilled;
Then light in us thy love's bright flame,
That we may give thee back the same.
O little one sweet,
O little one mild.

O little one sweet,
O little one mild,
Help us to do as thou hast willed.
Lo, all we have belongs to thee!
Ah, keep us in our fealty!
O little one sweet,
O little one mild.

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje,

Gij hebt uw vaders doel vervuld;

Gij kwaamt uit de hemel om sterfelijkheid te kennen,

Om gelijk te zijn aan ons arme mensen,

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje.

 

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje,

Met vreugde hebt gij de hele wereld vervuld;

Gij kwaamt hier uit het hemelse domein,

Om mensen troost te brengen in hun pijn,

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje.

 

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje,

In u komt alle schoonheid van de Liefde samen;

Ontsteek dan in ons de heldere vlam van uw liefde,

Opdat wij u hetzelfde kunnen teruggeven.

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje.

 

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje,

Help ons om te doen wat gij gewild hebt.

Ziet, alles wat wij hebben behoort u toe!

Ach, houd ons aan onze trouw!

O lief kleintje,

O onschuldig kleintje.

up_naarboven

 

O Little town of Bethlehem

 

O little town of Bethlehem,

How still we see thee lie!

Above thy deep and dreamless sleep

The silent stars go by.

Yet in the dark streets shineth

The everlasting light;

The hopes and fears of all the years

Are met in thee tonight.

 

O morning stars, together

Proclaim the holy birth,

And praises sing to God the King,

And peace to men on earth;

For Christ is born of Mary;

And, gathered all above

While mortals sleep, the angels keep

Their watch of wond'ring love.

 

How silently, how silently,

The wondrous gift is giv'n!

So God imparts to human hearts

The blessings of his heav'n.

No ear may hear him coming;

But in this world of sin,

Where meek souls will receive him,

Still the dear Christ enters in.

 

O holy Child of Bethlehem,

Descend to us, we pray:

Cast out our sin, and enter in,

Be born in us today.

We hear the Christmas angels

The great glad tidings tell:

O come to us, abide with us,

Our Lord Emmanuel.

O kleine stad Bethlehem,

Hoe stil zien we u liggen!

Boven uw diepe en droomloze slaap

Gaan de stille sterren voorbij.

Toch, in uw donkere straten schijnt

Het eeuwigdurende licht;

Aan de hoop en vrees van alle jaren

Wordt vannacht in u tegemoet gekomen.

 

O morgensterren verkondigt

Tezamen de heilige geboorte,

En zingt lof tot God de Koning,

En vrede voor mensen op aarde;

Want Christus is geboren uit Maria;

En, allen boven bijeen,

Terwijl stervelingen slapen, houden

De engelen hun wacht met verwonderende liefde.

 

Hoe stil, hoe stil,

Wordt de wonderbaarlijke gift gegeven!

Zo schenkt God aan menselijke harten

De zegeningen van zijn hemel.

Misschien hoort geen oor hem komen;

Maar in deze zondige wereld,

Waar deemoedige zielen hem zullen ontvangen,

Komt de lieve Heer toch binnen.

 

O heilig Kind uit Bethlehem,

Daal tot ons af, wij bidden:

Drijf onze zonden uit, en kom binnen,

Wees vandaag in ons geboren.

Wij horen de kerst‑engelen

De grote blijde boodschap vertellen:

O kom tot ons, blijf bij ons,

Onze Heer Immanuel.

up_naarboven

 

Once in Royal Davids City

 

Once in royal David's city

Stood a lowly cattle shed,

Where a mother laid her baby

In a manger for his bed:

Mary was that mother mild,

Jesus Christ her little child.

 

He came down to earth from heaven

Who is God and Lord of all,

And his shelter was a stable,

And his cradle was a stall;

With the poor and mean and lowly

Lived on earth our Saviour holy.

 

And through all his wondrous childhood

He would honour and obey,

Love and watch the lowly maiden,

In whose gentle arms he lay:

Christian children all must be

Mild, obedient, good as he.

 

For he is our childhood's pattern,

Day by day like us he grew,

He was little, week, and helpless,

Tears and smiles like us he knew:

And he feeleth for our sadness,

And he shareth in our gladness.

 

And our eyes at last shall see him,

Through his own redeeming love,

For that child so dear and gentle

Is our Lord in heaven above.

And he leads his children on

To the place where he is gone.

 

Not in that poor lowly stable,

With the oxen standing by,

We shall see him; but in heaven,

Set at God's right hand on high;

Where like stars his children crowned

All in white shall wait around.

In de koninklijke stad van David

stond eens een nederige veeschuur,

Waar een moeder haar baby in een

Kribbe legde als bed:

Maria was die zachtaardige moeder,

Jezus Christus haar kleine kind.

 

Hij die God is en Heer van allen,

daalde naar de aarde af uit de hemel,

en zijn onderkomen was een stal,

en zijn wieg was een plek in een stal;

Met de armen en de geringen en nederigen

leefde onze heilige Redder op aarde.

 

En zijn hele wondere kindsheid door

zou hij eren en gehoorzamen,

liefhebben en in 't oog houden,

de nederige maagd in wier tedere armen hij lag:

Christenkinderen moeten allemaal

zachtaardig, gehoorzaam en goed zijn zoals hij.

 

Want hij is het voorbeeld voor onze kindsheid,

dag na dag groeide hij zoals wij,

hij was klein, zwak en hulpeloos,

tranen en glimlachen kende hij als wij:

en hij voelt onze droefheid aan,

en hij deelt in onze blijdschap.

 

En uiteindelijk zullen onze ogen hem zien,

door zijn eigen bevrijdende liefde,

want dat kind zo lief en teder

is onze Heer in de hemel boven.

en hij leidt zijn kinderen voort

naar de plaats waarheen hij gegaan is.

 

Niet in die arme nederige stal,

met de koeien er bij staand,

zullen wij hem zien; maar in de hemel,

gezeten aan God's rechterhand in den hoge;

waar zijn kinderen als sterren gekroond

allemaal in het wit zullen rondlopen.

up_naarboven

 

Quem Pastores Laudavere

 

Quem pastores laudavere,

quibus angeli dixere,

absit vobis jam timere,

natus est rex gloriæ.

 

Ad quem magi ambulabant,

aurum, thus, myrrham portabant,

immolabant hæc sincere

Nato regi gloriae.

 

Christo regi, Deo nato,

per Mariam nobis dato,

merito resonet vere,

Laus honor et gloria.

 

 

Degene die door de herders aanbeden werd,

waarvan de engelen zeiden:

            weest nu niet bang,

            de koning van de glorie is geboren"

 

Naar wie de wijzen toegingen

om goud, wierook en mirre te brengen

welke ze met open hart offerden

Glorie aan de pasgeboren koning.

 

Van Christus de Koning, geboren God

welke ons door Maria gegeven is.

Moeten wij de verdienste zingen,

Lof, eer en glorie.

 

 

 

Sans Day Carol

 

Sans Day Carol

 

1. Now the holly bears a berry

as white as the milk,
And Mary bore Jesus,

who was wrapped up in silk:

Chorus:

And Mary bore Jesus Christ

our Saviour for to be,
And the first tree in the greenwood,

it was the holly, holly, holly!
And the first tree in the greenwood,

it was the holly!

2. Now the holly bears a berry

as green as the grass,
And Mary bore Jesus,

who died on the cross:
Chorus

 

3. Now the holly bears a berry

as black as the coal,
And Mary bore Jesus,

who died for us all:

Chorus

 

4. Now the holly bears a berry,

as blood is it red,
Then trust we our Saviour,

who rose from the dead:

Chorus

Kerstlied uit Sans Day

 

1. Nu draagt de hulst een bes

zo wit als de melk,

En Maria baarde Jezus,

die in zijde gewikkeld werd:

 

Refrein:

En Maria baarde Jezus Christus

om onze redder te zijn,

En de eerste boom in het groene woud,

het was de hulst, hulst, hulst!

En de eerste boom in het groene woud,

het was de hulst!

 

2. Nu draagt de hulst een bes

zo groen als het gras,

En Maria baarde Jezus,

die aan het kruis stierf:

Refrein

 

3. Nu draagt de hulst een bes

zo zwart als kool,

En Maria baarde Jezus,

die stierf voor ons allen:

Refrein

 

Nu draagt de hulst een bes,

hij is zo rood als bloed,

Dus laten we onze Redder vertrouwen,

die opstond uit de dood:

Refrein

 

De Sans Day Carol, of St Day Carol is één van de vele Christmas carols uit Cornwall, geschreven in de 19e eeuw. Deze carol en melodie werd voor het eerst opgeschreven na het zingen ervan door een dorpeling in St Day in de gemeente Gwennap, Cornwall.

up_naarboven

See amid the winter's snow

 

See amid the winter's snow,

Born for us on earth below;

See the tender Lamb appears,

Promis'd from eternal years:

Refrain:

Hail, thou ever blessed morn:

Hail, redemption's happy dawn;

Sing through all Jerusalem,

Christ is born in Bethlehem.

 

Lo, within a manger lies

He who built the starry skies;

He who, throned in height sublime,

Sits amid the cherubim:

Refrain:

 

Say, ye holy shepherds, say

What your joyful news today:

Wherefore have you left your sheep

On the lonely mountain steep?

Refrain:

 

'As we watch'd at dead of night,

Lo, we saw a wondrous light;

Angels singing "Peace on earth"

Told us of the Saviour's birth:

Refrain:

 

Sacred infant, all divine,

What a tender love was thine,

Thus to come from highest bliss

Down to such a world like this:

Refrain:

 

Teach, O teach us, Holy Child,

By thy face so meek and mild,

Teach us to resemble thee,

In thy sweet humility:

Refrain:

Zie temidden van de wintersneeuw,

Geboren voor ons beneden op aarde;

Zie het tedere Lam verschijnt,

Eeuwen geleden beloofd:

Refrein

Heil, gij altijd gezegende morgen:

Heil, gelukkige dageraad van verlossing;

Zing door heel Jeruzalem,

Christus is geboren in Bethlehem

 

Kijk, in een kribbe ligt

Hij die de sterrenhemel bouwde;

Hij die, op verheven troon,

Tussen de engelen zit:

Refrein

 

Zeg, gij heilige herders, zeg

Wat is je blijde nieuws vandaag:

Waarom hebben jullie je schapen

Op de eenzame steile berg gelaten?

Refrein

 

'Toen we in het holst van de nacht de wacht hielden,

Zie, we zagen een verwonderlijk licht;

Engelen zingend "Vrede op aarde"

Vertelden ons over de geboorte van de Heiland:

Refrein

 

Geheiligd kind, helemaal goddelijk,

Wat een tedere liefde had gij,

Om zo van hoogste zaligheid omlaag te komen

naar een wereld als deze:

Refrein

 

Leer, O leer ons, Heilig Kind,

Door uw zacht en goedaardig aangezicht,

Leer ons op u te gelijken,

in uw lieve nederigheid:

Refrein

up_naarboven

 

Sir Christèmas

 

SIR CHRISTÈMAS

 

Nowell, nowell, nowell, nowell,

nowell, nowell, nowell, nowell,

Who is there that singeth so,

Nowell, nowell, nowell, nowell,

I am here, Sir Christèmas,

Sir Christèmas, Sir Christèmas.

 

Welcome, my Lord Sir Christèmas!

Welcome to all, both more and less,

Come near, come near, come near 5x

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

Dieu vous garde, beaux sieurs,

tidings I you bring :

A maid hath borne a child full young,

which causeth you to sing

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

Christ is now born of a pure maid;

In an oxstall he is laid,

Wherefore sing we at a brayde:

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

Buvez bien, buvez bien par toute la compagnie

Make good cheer and be right merry,

And sing with us now joyfully, joyfully, joyfully

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

HEER KERSTMIS

 

Nowell, nowell, nowell, nowell,

nowell, nowell, nowell, nowell

Wie is daar die zo zingt,

Nowell, nowell, nowell, nowell,

Ik ben er, Heer Kerstmis,

Heer Kerstmis, Heer Kerstmis.

 

Welkom, mijn Heer, Heer Kerstmis!

Welkom aan allen, meerderen en minderen,

Kom dichterbij, kom dichterbij. 5x

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

God hoede u, mooie heren,

ik breng u nieuws:

Een maagd heeft een zeer jong kind gebaard, wat veroorzaakt dat je nu zingt

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

Christus is nu geboren uit een reine maagd;

In een koeienstal is hij neergelegd,

Waarom wij luide zingen:

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

 

Drink maar flink, drink maar flink met het hele gezelschap

Maak goede sier en wees echt vrolijk,

En zing met ons nu vreugdevol, vreugdevol, vreugdevol

Nowell, nowell, nowell, nowell 8x

*Nowell is een middeleeuwse vreugderoep die in engelse kerstliederen nog gebruikt wordt. Hiervoor is geen goede vertaling. In het Frans is dit Noël geworden, het woord voor kerstfeest.

up_naarboven

Stille Nacht

 

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh’,
Schlaf in himmlischer Ruh’.

 

Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
Durch der Engel Halleluja
Tönt es laut von fern und nah’:
Christ, der Retter, ist da!
Christ, der Retter, ist da!

Stille nacht, heilige nacht!

Alles slaapt, eenzaam waakt

Alleen het lieve, heel heilige paar.

Lief jongetje met krullend haar,

Slaap in hemelse rust,

Slaap in hemelse rust.

 

Stille nacht, heilige nacht!

Aan herders het eerst verkondigd,

Door de engel Halleluja

Klinkt het luid van ver en nabij:

Christus, de redder is daar!

Christus, de redder is daar!

up_naarboven

 

Sunny Bank

 

Sunny Bank

 

As I sat on a sunny bank,

On Christmas Day, in the morning,
I spied three ships come sailing by,

On Christmas Day in the morning.

 

And who should be with those three ships, But Joseph and his fair lady!
O he did whistle, and she did sing,

On Christmas Day in the morning.

 

And all the bells on earth did ring,

On Christmas Day in the morning.
For joy that our Saviour he was born,

On Christmas day in the morning.

Zonnige oever

 

Terwijl ik op een zonnige oever zat,

Op eerste kerstdag, in de ochtend,

Zag ik drie schepen komen aanzeilen

Op eerste kerstdag, in de morgen.

 

En wie anders zou er bij die drie schepen zijn,

Dan Jozef en zijn mooie vrouw!

O hij floot en zij zong,

Op eerste kerstdag, in de morgen.

 

En al de klokken op aarde luidden,

Op eerste kerstdag, in de ochtend.

Uit vreugde dat hij, onze Redder, geboren was

Op eerste kerstdag, in de morgen.

up_naarboven

Sussex Carol

 

Sussex carol

 

On Christmas night all Christians sing,

To hear the news the angels bring.

News of great joy, news of great mirth,

News of our merciful King's birth.

 

Then why should men on earth be so sad,

Since our redeemer makes us glad,

When from our sin he set us free,

All for to gain our liberty?

 

When sin departs before his grace,

Then life and health come in its place;

Angels and men with joy may sing,

All for to see the newborn King.

 

All out of darkness we have light,

Which made the angels sing this night:

"Glory to God and peace to men,

Now and for evermore. Amen".

Lied uit Sussex

 

In de kerstnacht zingen alle christenen,

Om het nieuws te horen dat de engelen brengen.

Nieuws van grote vreugde, nieuws van grote vrolijkheid,

nieuws van de geboorte van onze barmhartige Koning.

 

Waarom moeten mensen op aarde dan zo droevig zijn,

terwijl onze verlosser ons blij maakt,

wanneer hij ons bevrijdt van onze zonde,

dat alles om onze vrijheid te verwerven?

 

Als zonde verdwijnt voor zijn genade,

komen leven en gezondheid in zijn plaats;

Engelen en mensen mogen met vreugde zingen,

allemaal om het zien van de nieuwgeboren Koning.

 

Helemaal uit duisternis hebben we licht,

dat de engelen deze nacht deed zingen:

"Glorie tot God en vrede voor mensen,

nu en voor eeuwig. Amen".

up_naarboven

 

The cherry tree carol

 

THE CHERRY TREE CAROL

 

Joseph was an old man,

And an old man was he,

When he married Mary

In the land of Galilee

 

And as they were walking

Through an orchard so good

Where were cherries and berries

As red an any blood.

 

O then bespoke Mary,

With words both meek and mild,

‘Pluck me one cherry, Joseph;

For that I am with child’.

 

‘Go to the tree then, Mary,

And it shall bow to thee;

And you shall gather cherries

By one, by to, by three’.

 

Then bowed down the highest tree

Unto our Lady’s hand;

‘See’, Mary cried, ‘see, Joseph,

I have cherries at command’.

 

‘O eat your cherries, Mary,

O eat your cherries now;

O eat your cherries, Mary,

That grow upon the  Bough’.

 

Then Mary plucked a cherry,

As red as any blood,

Then Mary went she homewards

All with her heavy load.

HET KERSENBOOM KERSTLIED

 

Jozef was een oude man,

En een oude man was hij,

Toen hij trouwde met Maria

In het land Gallilea

 

En terwijl zij liepen

Door een goede boomgaard

Waar kersen en bessen hingen

Zo rood als elk bloed.

 

O toen vroeg Maria,

Met nederige en milde woorden,

‘Pluk één kers voor me, Jozef;

Omdat ik hoogzwanger ben’.

 

‘Ga maar naar de boom toe, Maria,

En hij zal naar u buigen;

En ge zult kersen plukken

Bij één, bij twee, bij drie tegelijk’.

 

Toen boog de hoogste boom omlaag

Naar de hand van onze Vrouwe;

‘Kijk”, riep Maria, ‘kijk, Jozef,

Ik heb kersen ter beschikking’.

 

‘O eet je kersen, Maria,

O eet je kersen nu;

O eet je kersen, Maria,

Die groeien aan de tak’.

 

Toen plukte Maria een kers,

Zo rood als elk bloed,

Toen ging Maria naar huis

Met haar zware last.

up_naarboven

 

The Blessed Son of God

 


1. The blessed Son of God only
In a crib full poor did lie;
With our poor flesh and our poor blood
Was clothed that everlasting good.
Kyrieleison.

2. The Lord Christ Jesu, God's son dear,
Was a guest and a stranger here;
Us for to bring from misery,
That we might live eternally.
Kyrieleison.

3. All this did he for us freely,
For to declare his great mercy;
All Christendom be merry therefore,
And give him thanks for evermore.
Kyrieleison.

 

1. De gezegende zoon van God

Lag maar armoedig in een volle voerbak;

Met ons arme vlees en ons arme bloed

Was die eeuwigdurende goedheid bekleed.

Kyrieleis

 

2. De Heer Chrisus Jezus, Gods lieve zoon,

Was een gast en een vreemdeling hier;

Om ons uit de misère te halen,

Zodat wij eeuwig zouden kunnen leven.

Kyrieleis

 

3.Dit alles deed hij royaal voor ons,

Om zijn grote genade te tonen;

Laat de hele christenheid daarom blij zijn,

En hem voor altijd dank zeggen,

Kyrieleis

 

up_naarboven

 

The first nowell*

 

The first Nowell the angel did say

Was to certain poor shepherds in fields as they lay;

In fields where they lay, keeping their sheep,

On a cold winter's night that was so deep:

 

Refrain:

Nowell, nowell, nowell, nowell,

Born is the King of Israel.

 

They looked up and saw a star,

Shining in the east, beyond them far;

And to the earth it gave great light,

And so it continued both day and night:

Refrain

 

And by the light of that same star,

Three wise men came from country far;

To seek for a king was their intent,

And to follow the star wherever it went:

Refrain

 

This star drew nigh to the north-west;

O'er Bethlehem it took its rest,

And there it did both stop and stay

Right over the place where Jesus lay:

Refrain

 

Then enter'd in those wise men three,

Full rev'rently up on their knee,

And offer'd there in his presence

Their gold and myrrh and frankincense:

Refrain

 

Then let us all with one accord

Sing praises to our heav'nly Lord,

That hath made heav'n and earth of naught,

And with his blood mankind hath bought:

Refrain

De eerste "vreugderoep" die de engel zei

Was tot zekere arme herders die in de velden lagen;

In velden waar ze lagen, hun schapen hoedend,

Diep in een koude winternacht:

 

Refrein:

Nowell, nowell, nowell, nowell,

Geboren is de Koning van Israël.

 

Ze keken op en zagen een ster,

Schijnend in het oosten, ver voorbij hen;

En op de aarde gaf het een groot licht,

En zo ging het dag en nacht door:

Refrein

 

En bij het licht van diezelfde ster,

Kwamen drie wijze mannen uit een ver land;

Naar een koning te zoeken was hun bedoeling,

En om de ster te volgen waarheen hij ook ging:

Refrein

 

Deze ster trok bijna naar het noordwesten;

Boven Bethlehem nam hij zijn rust,

En daar stopte hij en bleef staan

Precies boven de plek waar Jezus lag:

Refrein

 

Toen gingen die drie wijze mannen naar binnen,

Heel eerbiedig op hun knieën,

En offerden daar in zijn aanwezigheid

Hun goud en mirre en wierook:

Refrein

 

Laten wij dan allen éénstemmig

Lof zingen tot onze hemelse Heer,

Die hemel en aarde gemaakt heeft uit niets,

En met zijn bloed de mensheid gekocht heeft:

Refrein

 

*Nowell is een middeleeuwse vreugderoep die in Engelse kerstliederen nog gebruikt wordt. Hiervoor is geen goede vertaling. In het Frans is dit Noël geworden, het woord voor kerstfeest.

up_naarboven

 

The holly and the ivy

 

The holly and the ivy,

When they are both full grown,

Of all the trees that are in the wood,

The holly bears the crown.

 

Chorus:

The rising of the sun,

And the running of the deer,

The playing of the merry organ,

Sweet singing in the choir.

 

The holly bears a blossom,

As white as the lily flower;

And Mary bore sweet Jesus Christ,

To be our sweet Saviour.

Chorus

 

The holly bears a berry,

As red as any blood;

And Mary bore sweet Jesus Christ,

For to do us sinners good.

Chorus

 

The holly bears a prickle,

As sharp as any thorn,

And Mary bore sweet Jesus Christ,

On Christmas Day in the morn.

Chorus

 

The holly bears a bark,

As bitter as any gall;

And Mary bore sweet Jesus Christ,

For to redeem us all.

Chorus

De hulst en de klimop,

Als ze beide volgroeid zijn,

Van alle bomen in het bos,

Draagt de hulst de kroon.

 

Refrein:

De opkomst van de zon,

En het rennen van het hert,

Het spelen van het vrolijke orgel,

Lieflijk gezang in het koor.

 

De Hulst draagt een bloesem,

Zo wit als de leliebloem,

En Maria droeg de lieve Jezus Christus,

Om onze redder te zijn.

Refrein

 

De hulst draagt een bes,

zo rood als elk bloed;

En Maria droeg de lieve Jezus Christus,

Om ons zondaars goed te doen.

Refrein

 

De hulst draagt een stekel,

Zo scherp als elke doorn,

En Maria droeg de lieve Jezus Christus,

Op kerstdag in de morgen.

Refrein

 

De hulst draagt een bast,

Zo bitter als elke gal;

En Maria droeg de lieve Jezus Christus,

Om ons allen te verlossen.

Refrein

up_naarboven

 

The Infant King

 

The Infant King

 

Sing lullaby! Lullaby baby, now reclining,

Sing lullaby!

Hush, do not wake the Infant King.

Angels are watching, stars are shining

Over the place where he is lying:

Sing lullaby!

 

Sing lullaby! Lullaby baby, now asleeping,

Sing lullaby!

Hush, do not wake the Infant King.

Soon will come sorrow with the morning,

Soon will come bitter grief and weeping:

Sing lullaby!

 

Sing lullaby! Lullaby baby, now adozing,

Sing lullaby!

Hush, do not wake the Infant King.

Soon comes the cross, the nails, the piercing,

Then in the grave at last reposing:

Sing lullaby!

 

Sing lullaby! Lullaby! Is the babe awaking?

Sing lullaby!

Hush, do not stir the Infant King.

Dreaming of Easter, gladsome morning

Conquering Death, its bondage breaking:

Sing lullaby!

De Kindkoning

 

Zing slaap maar! Slaap maar, baby die nu ligt te rusten,

Zing slaap maar!

Sst, maak de Kindkoning niet wakker.

Engelen houden de wacht, sterren schijnen

Boven de plek waar hij ligt::

Zing slaap maar.

 

Zing slaap maar! Slaap maar, baby die nu slaapt,

Zing slaap maar!

Sst, maak de Kindkoning niet wakker.

Spoedig zal de ellende komen in de morgen,

Spoedig zal bitter verdriet en wenen komen:

Zing slaap maar!

 

Zing slaap maar! Slaap maar, baby die nu ingedut is,

Zing slaap maar!

Sst, maak de Kindkoning niet wakker.

Spoedig komt het kruis, de spijkers, de doorboring,

Dan in het graf eindelijk rustend,

Zing slaap maar!

 

Zing slaap maar! Slaap maar! Wordt de baby wakker?

Zing slaap maar!

Sst, beweeg de Kindkoning niet.

Dromend van Pasen, blijde morgen

De Dood overwinnend, zijn banden brekend,

Zing Slaap maar!

up_naarboven

 

The Lord at first did Adam make

 

The Lord at first did Adam make

Out of the dust and clay,

And in his nostrils breathed life

E’en as the scriptures say.

And then in Eden’s paradise

He placed him to dwell,

That he within it should remain,

To dress and keep it well:

 

Now let good Christians all begin

An holy life to live,

And to rejoice and merry be,

For this is Christmas Eve.

 

And thus within the garden he

Was set there-in to stay;

And in commandment unto him

These words the Lord did say:

“The fruit which in the garden grows

to thee shall be for meat,

except the tree in the midst there-of,

of which thou shalt not eat:”

 

Now let good Christians ….

 

“For in the day thou shalt it touch

or dost to it come nigh,

If so thou do but eat there-of

Then thou shalt surely die.”

But Adam he did take no heed

Unto that only thing,

But did transgress God’s holy law,

And so was wrapt in sin:

 

Now let good Christians …..

 

Now mark the goodness of the Lord,

Which he for mankind bore;

His mercy soon he did extend,

Lost man for to restore;

And then, for to redeem our souls

From death and hellish thrall,

He said his own dear Son should be

The saviour of us all:

 

Now let good Christians ……

Eerst maakte de Heer Adam

Uit stof en klei,

En blies leven in zijn neusgaten

Zoals de schriften zeggen.

En toen zette hij hem in Edens

Paradijs om te wonen,

Dat hij er binnen zou blijven,

Om het te bewerken en goed te bewaren.

 

Laat goede Christenen nu allemaal beginnen

Een heilig leven te leven,

En zich te verheugen en vrolijk te zijn,

Want het is Kerstavond.

 

En zo werd hij in tuin gezet

Om er in te blijven;

En als gebod voor hem

Sprak de Heer deze woorden:

“Het fruit dat in de tuin groeit

zal voor u als voedsel dienen,

behalve de boom in het midden er van,

waarvan gij niet zult eten:”

 

Laat goede Christenen nu ….

 

“Want op de dag dat gij die aan zult raken

of er dicht bij komt,

als gij dat doet of er van eet

dan zult gij zeker sterven.”

Maar Adam, hij sloeg geen acht

Op die ene zaak,

Maar overtrad Gods heilige wet,

En werd zo gewikkeld in zonde:

 

Laat goede Christenen nu ….

 

Let nu op de goedheid van de Heer,

Die hij de mensheid toedroeg;

Zijn genade bewees hij spoedig,

Om de verloren mens te vernieuwen;

En toen, om onze zielen te bevrijden

Van dood en helse slavernij,

Zei hij dat zijn eigen Zoon de redder

Van ons allen zou zijn:

 

Laat goede Christenen nu ….

up_naarboven

 

The Three Kings

 

The Three Kings

 

Three kings from Persian lands afar

To Jordan follow the pointing star:

And this the quest of travellers three,

Where the new-born King of the Jews may be.

Full royal gifts they bear for the King;

Gold, incense, myrrh are their offering.

 

How brightly shines the morning star!

With grace and truth from haev'n afar

Our Jesse tree now bloweth.

 

The star shines out with a steadfast ray;

The kings to Bethlehem make their way,

And there in worship they bend the knee,

As Mary's child in her lap they see;

Their royal gifts they show the King;

Gold, incense, myrrh are their offering.

 

Of Jacob's stem and David's line,

For thee, my Bride-groom, King divine,

My soul with love o'erfloweth.

 

Thou child of man, lo, to Bethlehem

The kings are trav'lling, travel with them!

The star of mercy, the star of grace,

Shall lead thy heart to its resting place.

Gold, incense, myrrh thou canst not bring;

Offer thy heart to the infant King,

Offer thy heart!

 

Thy word, Thy word, Jesu, Jesu,

Inly feeds us, Rightly leads us,

Life bestowing.

Praise, O praise such love o'erflowing

 

De Drie Koningen

 

Drie koningen uit verre Perzische landen

Volgen de wijzende ster naar de Jordaan:

En dit is het onderzoek van de drie reizigers,

Waar de nieuwgeboren koning der Joden kan zijn.

Zeer koninklijke gaven dragen zij voor de Koning;

Goud, wierook, mirre zijn hun offergaven.

 

Hoe helder schijnt de morgenster!

Met genade en waarheid van de verre hemel

Bloeit onze stam van Isai nu.

 

De ster schijnt met een standvastige straal;

De koningen vinden hun weg naar Bethlehem,

En daar buigen zij in aanbidding de knieën,

Als ze Maria's kind op haar schoot zien;

Hun koninklijke gaven tonen zij de Koning;

Goud, wierook en mirre zijn hun offeranden.

 

Uit Jacobs stam in de lijn van David,

Voor u, mijn Bruidegom, Goddelijke Koning,

Stroomt mijn ziel over van liefde.

 

Gij mensenkind, zie, naar Bethlehem

Reizen de koningen, reis met ze mee!

De ster van barmhartigheid, de ster van genade,

Zal uw hart naar zijn rustplaats leiden.

Goud, wierook en mirre kunt gij niet meebrengen;

Offer uw hart aan de kind-Koning,

Offer uw hart!

 

Uw woord, Uw woord, Jezus, Jezus,

Voedt ons innerlijk, leidt ons goed,

Geeft leven.

Looft, o looft zulke overvloedige liefde.

 

up_naarboven

 

There is no rose

 

There is no rose of such vertu
As is the rose that bare Jesu.
Alleluia, Allelulia.

 

For in this rose conteined was

Heaven and earth in litel space,
Resmiranda, Resmiranda.

 

By that rose we may well see
There be one God in persons three,
Pares forma, pares forma.

 

The aungels sungen the shepherds to:
Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo.
Gaudeamus, gaudeamus.

 

Leave we all this werldly mirth,
and follow we this joyful birth.
Transeamus, Transeamus.

 

Alleluia, resmiranda, Pares forma,

Gaudeamus,
Transeamus, Transeamus, Transeamus

Er is geen roos van zulk een deugd
als de roos die Jezus baarde.
Halleluja, Halleluja.

 

Want in deze roos waren vervat
Hemel en aarde in een kleine ruimte,
Wonderlijk ding! Wonderlijk ding!

 

Door die roos kunnen we goed inzien
dat God een is in drie personen.
Gelijk in natuur. Gelijk in natuur.

 

De engelen zongen tot de herders:
Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo.
Laten we ons verheugen! Laten we ons verheugen!

 

Laten we deze wereldlijke vrolijkheid achter ons laten
en deze vreugderijke geboorte volgen.
Laten we overgaan. Laten we overgaan.

 

Halleluja! Wonderlijk ding, gelijk in natuur,

laten we ons verheugen,
Laten we overgaan. Laten we overgaan. Laten we overgaan.

up_naarboven

Tomorrow shall be my dancing day

 

Tomorrow shall be my dancing day:

 I would my true love did so chance

To see the legend of my play,

To call my true love to my dance:       

Sing, o my love, my love;

This have I done for my true love.

 

Then was I born of a virgin pure,

Of her I took fleshly substance;

Thus was I knit to man's nature,

To call my true love to my dance:       

Sing, o my love, my love;

This have I done for my true love.

 

In manger laid and wrapped I was,

So very poor, this was my chance,

Betwixt an ox and a silly poor ass,

To call my true love to my dance:       

Sing, o my love, my love;

This have I done for my true love.

 

Then afterwards baptized I was

The Holy Ghost on me did glance

My Fathers voice heard from above,

To call my true love to my dance:       

Sing, o my love, my love;

This have I done for my true love.

Morgen zal mijn dansfeest zijn:

Ik wou dat mijn geliefde de kans greep

Om de betekenis in te zien van mijn optreden,

Om mijn geliefde op te roepen tot mijn feest:

Zing, o mijn lief, mijn lief;

Dit heb ik voor mijn geliefde gedaan.

 

Toen ben ik geboren uit een reine maagd,

Van haar nam ik vleselijke gedaante aan;

Zo werd ik verbonden aan de menselijke aard,

Om mijn geliefde op te roepen tot mijn feest:

Zing, o mijn lief, mijn lief;

Dit heb ik voor mijn geliefde gedaan.

 

In een kribbe werd ik gelegd en in doeken gewikkeld,

Zo vreselijk arm, dit was mijn lot,

Tussen een os en een onnozele arme ezel,

Om mijn geliefde op te roepen tot mijn feest:

Zing, o mijn lief, mijn lief;

Dit heb ik voor mijn geliefde gedaan.

 

Toen werd ik later gedoopt

De Heilige Geest keek naar mij,

Mijn Vaders stem, gehoord van boven,

Om mijn geliefde op te roepen tot mijn feest

Zing, o mijn lief, mijn lief

Dit heb ik voor mijn geliefde gedaan.

In dit poëtische lied is de ik‑figuur Jezus Christus, terwijl Zijn "geliefde"de mensheid is.

Deze beeldspraak wordt ook op diverse plaatsen in de bijbel gebruikt.

Met "dancing day" en "dance" (nogal vrij vertaald met "dansfeest" en "feest") wordt het

moment bedoeld, waarop de mensheid (geliefde) zich helemaal tot Jezus bekeert.

up_naarboven

Torches

 

Torches, torches, run with torches
All the way to Bethlehem!
Christ is born and now lies sleeping;
Come and sing your song to him!


Ah, ro-ro, ro-ro my baby
Ah, ro-ro, my love, ro-ro
Sleep you well, my heart’s own darling,
While we sing you our ro-ro.

 

Sing, my friends, and make you merry,
Joy and mirth, and joy again:
Lo, he lives, the King of heaven,
Now and evermore.
Amen.

Toortsen, toortsen, ren met toortsen

de hele weg naar Bethlehem!

Christus is geboren en ligt nu te slapen:

Kom en zing je lied voor hem!

 

Ah, ro-ro, ro-ro mijn baby
Ah, ro-ro, mijn liefje, ro-ro
Slaap maar goed, liefste van mijn hart,

terwijl wij voor jou ons roro zingen.

 

Zing, mijn vrienden, en maak je vrolijk,

Vreugde en blijdschap, en dan weer vreugde:

Kijk, hij leeft, de Koning van de hemel,

Nu en altijd. Amen,

up_naarboven

 

Unto us is born a Son

 

1. Unto us is born a Son,
King of Quires supernal:
See on earth His life begun,
Of lords the Lord eternal,
Of lords the Lord eternal.

 

2. Christ, from heav'n descending low
Comes on earth a stranger;
Ox and ass their owner know,
Be cradled in the manger,
Be cradled in the manger.

 

3. This did Herod sore affray,
And grievously bewilder,
So he gave the word to slay,
And slew the little childer,
And slew the little childer.

 

4. Of His love and mercy mild
This the Christmas story;
And O that Mary's gentle child
Might lead us up to glory!
Might lead us up to glory!

 

5. O and A, and A and O,
Cum cantibus in choro,
Let our merry organ go,
Benedicamus Domino.

Ons is een zoon geboren,

Koning van hemelse koren:

zie, Zijn leven begon op aarde,

van alle heersers de eeuwige Heer,

van alle heersers de eeuwige Heer.

 

Christus, vanuit de hemel neerdalend,

wordt op aarde een vreemdeling;

os en ezel kennen hun eigenaar,

wordt gewiegd in een voerbak,

wordt gewiegd in een voerbak.

 

Dit deed Herodes pijnlijk schrikken,

en bracht hem gruwelijk in de war,

zo gaf hij opdracht om te moorden,

en vermoordde de kleine kinderen,

en vermoordde de kleine kinderen.

 

Over Zijn liefde en barmhartige genade

gaat dit Kerstverhaal;

en oh, dat Maria’s lieve kind

ons omhoog mag leiden naar glorie!

ons omhoog mag leiden naar glorie!

 

O en A, en A en O,*

met koorgezang,

laat ons vrolijke orgel spelen,

Laten wij de Heer loven.

 

* A en O staan hier voor Alfa en Omega, het begin en het einde.

 

Vrije vertaling van het laatste couplet:

     Laten we met koorzang

     en vrolijk orgelspel

     Hem, die Begin en Einde is loven.

     Geloofd zij De Heer.

up_naarboven

Wexford Carol

 

Wexford Carol

 

Traditional Irish

Good people all, this Christmas-time,
Consider well and bear in mind
What our good God for us has done
In sending his beloved Son.
With Mary holy we should pray
to God with love this Christmas day;
In Bethlehem upon that morn
There was a blessed Messiah born.

The night before that happy tide,
The noble Virgin and her guide
Were long time seeking up and down
to find a lodging in the town.
But mark how all things came to pass:
From every door repell’d alas!
As long foretold, their refuge all
Was but an humble ox's stall.

Near Bethlehem did shepherds keep
Their flocks of lambs and feeding sheep;
To whom God's angels did appear,
Which put the shepherds in great fear.
'Prepare and go', the angels said,
'To Bethlehem, be not afraid;
For there you'll find, this happy morn,
A princely babe, sweet Jesus born’.

With thankful heart and joyful mind
The shepherds went the babe to find,
And as God's angel had foretold,
They did our Saviour Christ behold.
Within a manger he was laid,
And by his side the virgin maid,
Attending on the Lord of life,
Who came on earth to end all strife.

 

Good people all, this Christmas-time,
Consider well and bear in mind
What our good God for us has done
In sending his beloved Son.

Kerstlied uit Wexford

 

Traditioneel Iers

 

Goede mensen allemaal, in deze kersttijd,

Overweeg goed en onthoud

wat onze goede God voor ons heeft gedaan

door zijn geliefde Zoon te zenden.

Met heilige Maria moeten we met liefde

tot God bidden op deze kerstdag;

In Bethlehem op die morgen

werd een gezegende Messias geboren.

 

De nacht voor die blijde gebeurtenis,

waren de edele Maagd en haar begeleider

een lange tijd overal aan het zoeken

om onderdak te vinden in de stad.

Maar let op hoe alles gebeurde:

Van elke deur geweerd helaas!

Zoals lang voorspeld, was hun toevlucht

slechts een eenvoudige ossenstal.

 

Dichtbij Bethlehem hielden herders

hun kuddes met lammeren en grazende schapen;

aan wie Gods engelen verschenen,

die de herders grote schrik aanjoegen.

‘Maak je gereed’ zeiden de engelen, ‘en ga

naar Bethlehem, weest niet bang;

Want je zult op deze blijde morgen een

prinselijke baby vinden, lieve Jezus is geboren’.

 

Met dankbaar hart en blij gemoed

gingen de herders de baby zoeken,

en zoals Gods engel voorspeld had,

aanschouwden zij onze Redder Christus.

In een voerbak was hij gelegd,

en naast hem de maagdelijke jonge vrouw,

zorgend voor de Heer van leven,

die op aarde kwam om alle strijd te beëindigen.

 

Goede mensen allemaal, in deze kersttijd,

Overweeg goed en onthoud

wat onze goede God voor ons heeft gedaan

door zijn geliefde Zoon te zenden.

up_naarboven

 

What child is this?

 

What child is this, who, laid to rest

On Mary’s lap is sleeping?

Whom angels greet with anthems sweet,

While shepherds watch are keeping?

This, this is Christ the King,

Whom shepherds worship and angels sing:

Haste, haste to bring him praise,

The Babe, the son of Mary.

 

Why lies he in such mean estate,

Where ox and ass are feeding?

Come have no fear, God’s son is here,

His love all love all loves exceeding.

Nails, spear, shall pierce him through,

The cross be borne for me, for you:

Hail, hail, the saviour comes,

The Babe, the son of Mary.

 

So bring him incense, gold and myrrh,

All tongues and people own him.

The King of kings salvation brings,

Let ev’ry heart enthrone him:

Raise, raise your song on high,

While Mary sings a lullaby;

Joy, joy, for Christ is born,

The Babe, the son of Mary.

Wat is dit voor kind, dat te rusten gelegd

Op Maria’s schoot ligt te slapen?

Dat Engelen begroeten met lieflijke zangen,

Terwijl herders de wacht houden?

Dit, dit is Christus de Koning,

Die herders aanbidden en engelen zingen:

Haast, haast u om hem eer te bewijzen,

De Baby, de zoon van Maria.

 

Waarom ligt hij in zo’n lage staat,

Waar os en ezel eten?

Kom vrees niet, Gods zoon is hier,

Zijn liefde overtreft alle liefdes.

Spijkers en lans, zullen hem doorboren,

Het kruis wordt gedragen voor mij, voor jou:

Heil, heil, de redder komt,

De Baby, de zoon van Maria.

 

Dus breng hem wierook, goud en mirre,

Alle talen en volkeren erkennen hem.

De Koning der koningen brengt redding,

Laat elk hart hem op de troon plaatsen:

Verheft, verheft uw lied in den hoge,

Terwijl Maria een wiegenlied zingt;

Vreugde, vreugde, want Christus is geboren,

De Baby, de zoon van Maria.

up_naarboven

 

 

What Sweeter Music

 

What sweeter music can we bring

Than a carol, for to sing

The birth of this our heav’nly King?

Awake the voice! Awake the string!

 

Dark and dull night, fly hence away,

And give the honour to this day,

That sees December turn’d to May.

That sees December turn’d to May.

 

Why does the chilling winter's morn

Smile, like a field beset with corn?

Or smell like a meadow newly-shorn,

Thus on the sudden? Come and see

The cause, why things thus fragrant be:

'T is He is born, whose quickening birth

Gives life and lustre, public mirth,

To heaven, and the under-earth.

 

We see him come, and know him ours,

Who, with his sunshine and his showers,

Turns all the patient ground to flowers,

Turns all the patient ground to flowers.

 

The darling of the world is come,

And fit it is, we find a room

To welcome him, to welcome him.

The nobler part of all the house here,

is the heart, which we will give him;

and bequeath this holly, and this ivy wreath,

To do him honour; who's our King,

And Lord of all this revelling.

 

What sweeter music can we bring,

Than a carol for to sing

The birth of this our heavenly King,

The birth of this our heavenly King.

 

Kunnen wij lieflijker muziek brengen

dan een kerstlied, om te zingen over

de geboorte van onze hemelse Koning?

Maak de stem wakker! Wek de snaren!

 

Donkere en saaie nacht, vlieg weg van hier,

en geef de eer aan deze dag,

die december veranderd ziet in mei.

die december veranderd ziet in mei.

 

Waarom glimlacht de koude wintermorgen,

als een veld vol met koren?

Of ruikt als een pas gemaaide weide,

zo plotseling? Kom en zie

de oorzaak, waarom de dingen zo geurig zijn:

Hij is geboren, wiens bezielende geboorte

leven en glans, algemene vrolijkheid geeft,

aan de hemel en de aarde beneden.

 

Wij zien hem komen, en weten dat hij de onze is, die met zijn zonneschijn en zijn regenbuien

de hele geduldige grond verandert in bloemen,

de hele geduldige grond verandert in bloemen.

 

De lieveling van de wereld is gekomen,

en het is gepast dat we een kamer vinden

om hem te verwelkomen. (2x)

Het nobeler deel van het hele huis hier,

is het hart, dat wij hem zullen geven;

en deze krans van hulst en klimop nalaten,

om hem eer te bewijzen; die onze Koning is,

en Heer van al dit feesten.

 

Kunnen wij lieflijker muziek brengen

dan een kerstlied, om te zingen over

de geboorte van onze hemelse Koning,

de geboorte van onze hemelse Koning.

 

 

While shepherds watched

 

While shepherds watched their flocks by night,
All seated on the ground,
The angel of the Lord came down,
And glory shone around.

 

“Fear not!” said he (for mighty dread
Had seized their troubled mind);
“Glad tidings of great joy I bring
To you and all mankind.

 

“To you, in David’s town this day
Is born of David’s line
A Savior, who is Christ the Lord;
And this shall be the sign:

 

“The heavenly Babe you there shall find

To human view displayed,
All meanly wrapped in swathing bands,
And in a manger laid.”

 

Thus spake the seraph and forthwith

Appeared a shining throng
Of angels praising God, who thus

Addressed their joyful song:

 

“All glory be to God on high,
And on the Earth be peace;
Good will henceforth from heaven to men
Begin and never cease!”

Terwijl herders 's nachts hun kudden bewaakten,

Allen zittend op de grond,

Kwam de engel van de Heer naar beneden,

En glorie straalde in het rond.

 

"Vreest niet!" zei hij, want ontzaglijke schrik

Had hun verwarde geest gegrepen.

"Blijde boodschappen van grote vreugde breng ik

Aan u en de gehele mensheid."

 

"Voor u is in Davids stad, op deze dag

Uit Davids geslacht een redder geboren,

die Christus de Heer is,

En dit zal het teken zijn."

 

"De hemelse baby zult ge daar vinden,

Aan het menselijk oog getoond,

Heel gewoon ingepakt in zwachtels,

En in een voerbak gelegd."

 

Zo sprak de serafijn en onmiddellijk

Verscheen een stralende menigte

van engelen prijzende God, die zo

Hun vrolijke lied aanpakten:

 

"Alle glorie zij tot God in den hoge,

En op de Aarde zij vrede;

Laat in mensen van nu af aan een welbehagen van de Hemel beginnen en nooit ophouden!"

up_naarboven

 

Zither Carol

 

ZITHER CAROL

 

Girls and boys, leave your toys, make no noise,

Kneel at his crib and worship him.

At thy shrine, Child divine, we are thine,

Our Saviour’s here.

  Hallelujah the church bells ring,

  Hallelujah the angels sing,

  Hallelujah from everything.

All must draw near.

 

2. On that day – far away – Jesus lay,

Angels were watching round his head.

Holy Child – Mother mild – undefiled,

We sing thy praise.

  “Hallelujah” etc.

Our hearts we raise.

 

3. Shepherds came – at the fame – of thy name,

Angels guide to Bethlehem.

In that place – saw thy face – filled with grace,

Stood at thy door.

  “Hallelujah” etc.

Love evermore.

 

4. Wise men too – haste to do – homage new,

 

Gold, myrrh and frankincense they bring.

As ‘twas said – starlight led – to thy bed,

Bending their knee.

  “Hallelujah” etc.

Worshipping thee

 

5. Oh, that we – all might be – good as he,

Spotless, with God in Unity.

Saviour dear – ever near – with us here

Since life began.

  “Hallelujah” etc.

Godhead made man.

 

6. Cherubim – Seraphim – worship him,

Sun, moon and stars proclaim his power.

Everyday – on our way – we shall say

Hallelujah.

  “Hallelujah” etc.

Hallelujah.


CITHER CAROL

 

Meisjes en jongens, verlaat je speelgoed, maak geen geluid,

Kniel bij zijn kribbe en aanbid hem.

Bij uw schrijn, goddelijk Kind, zijn we van u,

Onze redder is hier.

  Halleluja de kerkklokken luiden,

  Halleluja de engelen zingen,

  Halleluja overal vandaan.

Iedereen moet dichterbij komen.

 

Op die dag – ver verwijderd – lag Jezus,

Engelen hielden de wacht rond zijn hoofd.

Heilig Kind – onschuldige Moeder – maagdelijk,

Wij zingen uw lof.

  “Halleluja” enz.

Wij verheffen onze harten.

 

Herders kwamen – op de roem – van uw naam,

Engelen leiden naar Bethlehem.

In die plaats – zagen uw gezicht – vol genade,

Stonden bij uw deur.

  “Halleluja” enz.

Liefde voor altijd.

 

Ook wijze mannen – haasten zich om te brengen – 

nieuw eerbetoon,

Goud, mirre en wierook brengen zij.

Zoals gezegd was – geleid door sterrenlicht – naar uw bed,

Buigen zij hun knie.

  “Halleluja” enz.

U aanbiddend.

 

O, dat wij – allen mochten zijn – zo goed als hij,

Vlekkeloos, met God in Eenheid.

Lieve redder – altijd nabij – hier bij ons

Sinds het leven begon.

  “Halleluja” enz.

Tot godheid gemaakt mens.

 

Cherubijnen – seraffijnen – aanbid hem,

Zon en maan en sterren verkondigen zijn macht.

Elke dag – op onze weg – zullen we zeggen

Halleluja.

  “Halleluja” enz.

Halleluja.

 

up_naarboven